fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Włocławskie sieci wodociągowe jak nowe – MPWiK systematycznie wdraża nowoczesne technologie.

Włocławskie Wodociągi w sposób konsekwentny i systematyczny wdrażają nowoczesne technologie proekologiczne, w tym m.in. modernizują infrastrukturę wodociągową na terenie miasta Włocławka.

Obecnie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizowany jest projekt unijny pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”. Na realizację przedsięwzięcia uzyskane zostało współfinansowanie ze środków Funduszu Spójności w kwocie około 39,3 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie brutto (z podatkiem VAT) w wysokości 75,7 mln zł (w tym kwota netto około 62,1 mln zł).

Zakres rzeczowy Projektu, poza inwestycjami w infrastrukturę kanalizacyjną stanowiącymi około 75% wartości przedsięwzięcia, obejmuje również zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej, w tym w szczególności modernizację, wymianę i przebudowę magistral oraz sieci wodociągowych z przyłączami a także rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej wraz z wdrożeniem systemu do monitoringu i modelowania hydraulicznego.

Zakres rzeczowy Projektu w zakresie infrastruktury wodociągowej obejmuje:

  • modernizację magistral wodociągowych w ulicy Leśnej, Plac Wolności, Dojazdowej,Dziewińskiej, Nowomiejskiej oraz Wyszyńskiego,
  • wymianę i przebudowę istniejącej magistrali wodociągowej pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza,
  • modernizację i wymianę sieci wodociągowych z przyłączami i połączeniami wraz z wymianą węzłów zasuw i hydrantów w 13 ulicach bądź ich fragmentach: Grodzka, Papieżka, Wojska Polskiego, Weselna, Św. Antoniego, Bojańczyka, Kilińskiego, Jesionowa, Chopina/Warszawska, Orla, Reymonta, Polskiej Organizacji Wojskowej i Kościuszki,
  • rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej na terenie m. Włocławek, w tym wdrożenie systemu do modelowania hydraulicznego oraz zarządzania siecią wodociągową.

Część zakresu rzeczowego Projektu dotyczącego infrastruktury wodociągowej została już zrealizowana.W latach 2016-2019 w ulicach Leśna, Polskiej Organizacji Wojskowej, Kościuszki, Wojska Polskiego, Grodzka, Papieżka, Weselna oraz pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza przeprowadzona została wymiana i przebudowa przewodów wodociągowych o łącznej długości około 10 km wraz z przepięciami oraz przebudową i wymianą armatury oraz węzłów wodociągowych.Większość prac modernizacyjnych, ze względu na gęstość zabudowy i duże natężenie ruchu, została wykonana metodami bezwykopowymi. W efekcie realizacji zadań nastąpiła poprawa stanu technicznego infrastruktury wodociągowej, funkcjonalności systemu oraz poziomu bezawaryjności. Przeprowadzona modernizacja przyczyniła się zatem do zoptymalizowania pracy systemu wodociągowego oraz zmniejszenia kosztów eksploatacji.

Jednym z istotniejszych zadań była wymiana magistrali wodociągowej pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza. Nowy rurociąg ze stali nierdzewnej został poprowadzony po trasie istniejącego przewodu po uprzednim jego zdemontowaniu na odcinku podwieszonym pod mostem. Ponadto wymienione zostały odcinki magistrali wodociągowej w przyczółkach mostu oraz w obrębie wiaduktów. Rurociąg ze stali nierdzewnej został wykonany w izolacji, co zabezpieczy przewód wodociągowych przed dostępem szkodliwych warunków atmosferycznych i ewentualną korozją. W wyniku realizacji zadania nastąpiło przywrócenie połączenia sieci wodociągowej na obu brzegach rzeki Wisły oraz wznowienie współpracy ujęcia wody „Zawiśle” z ujęciami lewobrzeżnego Włocławka.

Ponadto w 2019 r. zrealizowane zostało zadanie obejmujące rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej na terenie m. Włocławek. Zakres rzeczowy zadania obejmował wdrożenie systemu do modelowania hydraulicznego oraz zarządzania siecią wodociągową wraz z oprogramowaniem, dostawą i montażem urządzeń pomiarowych oraz sprzętu komputerowego. Model hydrauliczny sieci wodociągowej stanowi element systemu zarządzania siecią wodociągową, opisujący parametry i warunki pracy sieci wodociągowej. Poprzez funkcjonalne powiązanie w przestrzeni informatycznej zbiorów danych oraz inżynieryjnych formuł obliczeniowych, model hydrauliczny służy do odwzorowywania zjawisk hydraulicznych i jakościowych zachodzących w sieci wodociągowej, kontroli pracy systemu wodociągowego, przeprowadzenia analiz hydraulicznych (w tym analiz zmian ciśnień i przepływów), symulacji i scenariuszy stanów pracy sieci wodociągowej, wyznaczania stref oraz wykrywania i określania obszarów występowania wycieków wody. Jednocześnie model hydrauliczny stał się narzędziem usprawniającym proces decyzyjny w toku prowadzonych działań eksploatacyjnych i inwestycyjnych – pomaga w planowaniu przyszłych inwestycji oraz usprawnia proces modernizacji infrastruktury wodociągowej.

Natomiast obecnie realizowane są następujące inwestycje:

  • zadanie pn. „Modernizacja magistrali wodociągowych w aglomeracji m. Włocławek w ul. POW, Plac Wolności i Dziewińska”, które obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji magistral wodociągowych z odcinkami sieci rozdzielczej, przyłączami i połączeniami o łącznej długości około 2 km wraz z przebudową i wymianą armatury i węzłów wodociągowych. Obecnie roboty budowlano-montażowe realizowane są w ul. Dziewińskiej. Zakończenie realizacji całego zakresu rzeczowego zadania planowane jest do końca 2020 r.,
  • zadanie pn. „Modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami w aglomeracji m. Włocławek (ul. Świętego Antoniego, Bojańczyka, Kilińskiego, Jesionowa,Chopina/Warszawska, Orla i Reymonta)”.Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie modernizacji, wymiany i przebudowy około 5,6 km sieci wodociągowych z przyłączami i połączeniami wraz z przebudową i wymianą armatury oraz węzłów wodociągowych, w tym kształtek, zasuw, hydrantów, zaworów odcinających i zaworów antyskażeniowych. Zakończenie realizacji zadania planowane jest do listopada 2021 roku.

Ponadto w planach na przyszły rok jest modernizacja magistral wodociągowych w ulicy Dojazdowej, Nowomiejskiej i Wyszyńskiego.

Zrealizowanie ww. zadań w zakresie infrastruktury wodociągowej zapewni poprawę stanu technicznego infrastruktury wodociągowej, funkcjonalności systemu wodociągowego, zmniejszenia strat wody na sieci oraz poziomu bezawaryjności, co przyczyni się do zoptymalizowania pracy systemu oraz zmniejszenia kosztów eksploatacji infrastruktury. Poprawi się również dostępność dla mieszkańców do wysokiej jakości wody pitnej.

Podsumowując, zrealizowanie Projektu do 2022 roku przyczyni się do osiągnięcia głównego celu przedsięwzięcia jakim jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego w aglomeracji Włocławek, w tym m.in. do osiągnięcia europejskich standardów w zakresie wyposażenia Włocławka w zmodernizowany system wodociągowy.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji