fbpx
Wiadomości

W marcu wniosek o zmianę granic miasta, trafi na biurko Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W 2019 roku przeprowadzone zostały konsultacje z mieszkańcami Włocławka w sprawie zmiany granic miasta. 28 stycznia br. podczas obrad Rady Miasta Włocławek, przedstawiony zostanie wynik konsultacji.

Konsultacje są ważnym elementem dokumentacji, która trafi na biurko Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zmiany granic miasta dokonuje Rada Ministrów w drodze stosownego rozporządzenia. Wniosek z Włocławka, wraz z całą potrzebną dokumentacją, zostanie złożony w marcu 2020 roku. Zmiana granic w założeniu będzie polegała na włączeniu do miasta części terytorium Gminy Włocławek.

Zmiana granic Włocławka jest związana z planami inwestycyjnymi. Miasto chce stworzyć mieszkańcom lepsze możliwości komunikacyjne. W planach jest budowa alternatywnego połączenia Michelina z pozostałą częścią miasta. Obecnie dostępność komunikacyjna tej części miasta do centrum oparta jest wyłącznie na jednej drodze – alei Jana Pawła II. Dziś jednak droga ta jest znacznie obciążona ruchem.

Na podstawie uwag i oczekiwań zgłoszonych przez mieszkańców dokonano szczegółowej analizy możliwości pod względem uwarunkowań przestrzennych i przyrodniczych miasta. Powstała kompleksowa koncepcja połączenia dróg dla Michelina, która uwzględnia m.in. realizację drogi poza granicami administracyjnymi miasta.

Obszar gminy Włocławek proponowany do włączenia do miasta Włocławek to głównie tereny leśne, a także odcinek drogi krajowej nr 62 (Szosy Brzeskiej) oraz przedłużenie ul. Wiejskiej. Są to tereny niezabudowane, niezamieszkałe, przeznaczone dla prowadzenia gospodarki leśnej. Realizacja zadań gospodarczych określonych w Planie urządzenia lasu nie ulegnie zmianie na skutek zmiany administracyjnej granic. Zmiana nie zaburzy też układu osadniczego ani przestrzennego gminy, a zachowany zostanie w większości charakter leśny obszaru z istniejącymi drogami, z wyłączeniem terenu pod realizację planowanej inwestycji drogowej.

Zastępca Prezydenta Krzysztof Kukucki: Nadal Lasy Państwowe będą właścicielem tych 180 ha. My potrzebujemy tak naprawdę pasa drogowego o szerokości 20 metrów, który połączy Michelin z przedłużeniem ul. Wiejskiej. To pozwoli również na uregulowanie własności przedłużenia ul. Wiejskiej i poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu tej ulicy z drogą krajową nr 62. Tam dochodzi do szeregu zdarzeń drogowych, ale dzisiaj jest to obszar poza granicami administracyjnymi miasta i nic z tym nie możemy zrobić. Zależy nam bardzo na stworzeniu alternatywnego połączenia z Michelinem, które odciąży Aleję Jana Pawła. Będzie to korzystne dla mieszkańców nie tylko Michelina, ale również Gminy Włocławek, którzy przemieszczają się poprzez Michelin do Kruszyna czy Nowej Wsi. Co najważniejsze, autorami takiego przebiegu tej drogi są sami mieszkańcy osiedla Michelin, którzy w trakcie wiosennych konsultacji społecznych przynieśli ze sobą mapę z taką propozycją.

Włocławek jako ośrodek o znaczeniu regionalnym i subregionalnym w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego, odgrywa istotną rolę. Lepsza dostępność komunikacyjna pozwoli Włocławkowi jeszcze skuteczniej otworzyć przed mieszkańcami ościennych gmin takie obszary, jak: rynek pracy, oświata, kultura, sport, rekreacja, placówki ochrony zdrowia oraz handlowe. Dla utrzymania pozycji ważnego ośrodka, jak również dalszego rozwoju miasta oraz aktywowania rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Włocławek, należy zadbać o jak najlepszą dostępność komunikacyjną. Poszerzenie granic miasta Włocławek jest zatem konieczne dla zabezpieczenia terenów pod realizację inwestycji drogowej, która zapewni miastu spójność komunikacyjną i jednocześnie wpłynie na poprawę dostępności zewnętrznej regionu.

K.M.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji