fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Umowa podpisana.Wodociągi ruszają z kolejną inwestycją.

Rusza kolejna inwestycja dotycząca sieci wodociągowej pn.„Modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami w aglomeracji m. Włocławek (ul. Świętego Antoniego, Bojańczyka, Kilińskiego, Jesionowa, Chopina/Warszawska, Orla i Reymonta.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku, podpisał umowę na wykonanie zadania pn. „Modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami w aglomeracji m. Włocławek (ul. Świętego Antoniego, Bojańczyka, Kilińskiego, Jesionowa, Chopina/Warszawska, Orla i Reymonta)”, które realizowane będzie w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wykonawcą zadania zostało Konsorcjum firm: „Kenez” Sp. z o.o.  z siedzibą we Włocławku (Lider) oraz Kotas, Rauhut Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Inwestycyjne „Eko-Tech” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu(Partner). Wartość zadania wynosi około 3,4 mln zł netto, a zakończenie jego realizacji planowane jest na listopad 2021 r.

Przedmiotem zawartej umowy jest wykonanie robót budowlano-montażowych obejmujących modernizację, wymianę i przebudowę sieci wodociągowych z przyłączami, połączeniami i przepięciami w ul. Świętego Antoniego, Bojańczyka, Kilińskiego, Jesionowa, Chopina/Warszawska, Orla i Reymonta. Łączna długość przewodów wodociągowych przewidzianych do modernizacji wynosi około 5,6 km wraz z przebudową i wymianą armatury i węzłów wodociągowych.

Rozpoczęcie realizacji robót planowane jest od ul. Kilińskiego, co powinno nastąpić nie później niż na przełomie czerwca i lipca br., po uzyskaniu wszelkich wymaganych pozwoleń, w tym m.in. po zatwierdzeniu Projektu Organizacji Ruchu oraz uzyskaniu decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego. Następnie Wykonawca przejdzie na kolejne ulice, z planowanym, na przełomie III i IV kwartału 2021 r., zakończeniem realizacji całego zakresu rzeczowego zadaniainformuje MPWiK

Ze względu na gęstość zabudowy i duże natężenie ruchu w obrębie ww. ulic, większość prac modernizacyjnych zostanie zrealizowana metodami bezwykopowymi, w tym w szczególności metodą crackingu oraz przecisku sterowanego. Ponadto z uwagi na konieczność wymiany armatury, węzłów wodociągowych, połączeń oraz przyłączy niezbędne będzie wykonywanie wykopów montażowych.

W wyniku realizacji zadania nastąpi poprawa stanu technicznego sieci wodociągowej oraz zwiększeniu ulegnie poziom bezawaryjności infrastruktury ww. ulicach, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów eksploatacji oraz zoptymalizowania parametrów pracy i funkcjonalności systemu wodociągowego. Poprawi się również dostępność dla mieszkańców ww. ulic do wysokiej jakości wody pitnej.

Zrealizowanie przedsięwzięcia oraz kolejnych zadań przyczyni się do osiągnięcia głównego celu realizacji Projektu POIiŚ jakim jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego w aglomeracji Włocławek, w tym do osiągnięcia europejskich standardów w zakresie wyposażenia Włocławka w zmodernizowany system wodociągowy.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji