fbpx
Wiadomości

Trwa nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu między interesariuszami procesu rewitalizacji a organami Gminy Miasto Włocławek.Komitet pełni również funkcję opiniodawczo – doradczą Prezydenta Miasta Włocławek w związku z wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Nabór potrwa do 26 listopada 2018 roku, liczy się kolejność zgłoszeń.

Kategorie grup kandydatów wybieranych w trybie otwartego naboru to:

– przedstawiciele  mieszkańców  obszaru  rewitalizacji;

– przedstawiciele podmiotów działających w sektorze mieszkaniowym na obszarze rewitalizacji (właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się  na  obszarze  rewitalizacji,  w  tym  spółdzielnie  mieszkaniowe,  wspólnoty mieszkaniowe  i  towarzystwa  budownictwa  społecznego);

– przedstawiciele mieszkańców Gminy Miasto Włocławek spoza obszaru rewitalizacji;

– przedstawiciele podmiotów prowadzących na obszarze rewitalizacji działalność gospodarczą i zamierzających prowadzić na obszarze rewitalizacji działalność gospodarczą;

– przedstawiciele podmiotów prowadzących na obszarze rewitalizacji działalność społeczną, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych;

– przedstawiciele podmiotów branżowych związanych z architekturą, urbanistyką, inżynierią budownictwa, prowadzących swoją działalność na obszarze Gminy Miasto Włocławek;

Szczegółowa dokumentacja związana z naborem jest dostępna m.in. na stronie: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,kandydaci_na_czlonkow_komitetu_rewitalizacji_poszukiwani_,354.html

K.M.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji