fbpx
Wiadomości

Trwa konkurs na „Lokalny Produkt”. Zgłoszenia do 4 października

Jeszcze tylko przez tydzień, do poniedziałku 4 października 2021 r., będą przyjmowane zgłoszenia do konkursu: „Lokalny Produkt”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego jakościowo, najciekawszego, oryginalnego i nowego pod względem wzornictwa, formy, sposobu prezentacji i dostępności, związanego z tradycją i kulturą miasta produktu lub usługi Śródmieścia. Wymogiem koniecznym jest by zaproponowany w konkursie produkt lub usługa były nowe, tj. wymyślone przez przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji. Docelowo, wybrany w drodze głosowania mieszkańców przedsiębiorca otrzyma prawo do używania dla danego produktu lub usługi tytułu Lokalny Produkt, wraz z odpowiednim oznaczeniem.

Uczestnikami konkursu mogą być przedsiębiorcy, którzy posiadają tytuł prawny do lokalu położonego w obszarze rewitalizacji miasta Włocławek, tj.: właściciele lub najemcy punktów usługowych, produkcyjnych i handlowych, w tym np. lokali gastronomicznych, rzemieślnicy, rękodzielnicy i artyści, prowadzący działalność gospodarczą w obszarze rewitalizacji.

Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo. Nabór zgłoszeń potrwa od 20 września do 4 października 2021 r. Następnie, w terminie od 5 października do 13 października 2021 r. nastąpi weryfikacja zgłoszeń i wybór przez Komisję Konkursową pięciu najlepszych propozycji. Wszyscy wybrani do kolejnego etapu konkursu Uczestnicy będą mieli możliwość udostepnienia zainteresowanym mieszkańcom zgłoszonego w konkursie produktu/usługi celem obejrzenia, wypróbowania, sprawdzenia lub przetestowania itp. w terminie od 14 października do 2 listopada każdego roku konkursowego, gdyż zaplanowane są trzy edycje tego szczególnego współzawodnictwa.

Warunkiem zgłoszenia do tytułu Lokalny Produkt jest złożenie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, który jest częścią Zarządzenia nr 375/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na „Lokalny Produkt”, realizowanego w związku z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028: BIP.

Zgłoszenie można dostarczyć na kilka sposobów:

– drogą pocztową na adres Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „konkurs Lokalny Produkt”;

– drogą elektroniczną – skan formularza na adres: coi@um.wloclawek.pl w tytule wiadomości należy wpisać „konkurs Lokalny Produkt”. Prosimy o wysyłanie e-maili ze zwrotnym potwierdzeniem dostarczenia w celu upewnienia się, że e-mail dotarł do Organizatora. Wielkość maila, który bezproblemowo można wysłać na w/w skrzyknę wynosi 40 MB. W sytuacji, gdy pliki, które Uczestnik chciałby przesłać są większe, dopuszcza się przekazanie e-mailowo informacji z adresem/linkiem do uploadu zewnętrznego plików.

– w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 holl budynku głównego. Koperta z formularzem i załącznikami powinna być zaklejona z dopiskiem „konkurs Lokalny Produkt”.

– w Śródmieście café ul. 3 Maja 9 w godzinach pracy kawiarni. Koperta z formularzem i załącznikami powinna być zaklejona z dopiskiem „konkurs Lokalny Produkt”.

Prace komisji wybierającej 5 propozycji do głosowania online odbędą się w terminie od 5 października do 13 października 2021 r.

Czas dla uczestników do przygotowania prototypów, udostępnianie mieszkańcom – od 14 października do 2 listopada 2021 r.

Głosowanie online będzie trwało od 3 listopada do 17 listopada 2021 r. Ogłoszenie wyników głosowania – do 1 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 374/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz przyjęcia Regulaminu prac Komisji dla Konkursu na „Lokalny Produkt ”,realizowanego w związku z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028: BIP.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji