fbpx
Wiadomości

Są środki dla mikro, małych i średnich firm…

Do 14 stycznia trwają konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w których mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu będą mogły uzyskać środki na innowacje.

Konkursy przebiegają jednocześnie dla przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych. Dla tych pierwszych do podziału jest 52,5 mln złotych, dla drugich 17,5 mln złotych. Każda z wyłonionych w konkursach firm może otrzymać tzw. dotację zwrotną w wysokości do 500 tys. złotych. Mimo takiej nazwy środków nie zawsze będzie trzeba zwracać.

Najlepiej ocenieni wnioskodawcy podpiszą umowę, w której określone będą dwa wskaźniki: pierwszy dotyczący nowych miejsc pracy, drugi odnoszący się do stosunku przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/usług do wartości wnioskowanego wsparcia. Jeśli po zakończeniu projektu oba wskaźniki zostaną spełnione, firma zachowuje całą dotację.

W naszym Regionalnym Programie Operacyjnym co czwartą złotówkę przeznaczamy na wspieranie przedsiębiorców. Środki kierujemy między innymi na działania innowacyjne. Dodatkowe punkty przyznajemy przedsiębiorstwom, które planują innowacje w skali kraju lub nawet świata – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Pierwszym etapem konkursów będzie preselekcja (wnioski można składać do 14 stycznia), podczas której zostanie stworzony wstępny ranking najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw, które będą mogły ubiegać się o dotację.

Każdy przedsiębiorca będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek. Przyznane środki będzie można przeznaczyć zarówno na zakup rzeczowych aktywów trwałych, np. maszyn, jak i zakupów wartości niematerialnych i prawnych, np. licencja na oprogramowanie. Wszystkie wydatki muszą wiązać się z planowaną dywersyfikacją lub zmianą modelu produkcji, lub  świadczenia usług.

Ważnym jest, że planowane procesy, produkty lub usługi muszą być innowacyjne co najmniej w skali całego województwa. W porównaniu z pierwotnymi założeniami konkursu, o dofinansowanie mogą także ubiegać się przedsiębiorcy związani z przetwórstwem rolno-spożywczym, co wpisuje się w strategię rozwoju regionu w oparciu o tzw. inteligentne specjalizacje, a jedną z nich jest właśnie zdrowie i bezpieczna żywność.

Więcej informacji o konkursach na stronie mojregion.eu, w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych tutaj, usługowych tutaj.

K.M.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji