fbpx
Wiadomości

Przestępczość kryminalna 2019 rok – tematem rocznej odprawy włocławskich mundurowych.

17 stycznia w Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku odbyła się roczna odprawa włocławskich mundurowych.Nadszedł czas na podsumowanie stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego na terenie działania KMP Włocławek. Ocenie poddana została również praca włocławskich mundurowych.

W odprawie rocznej oprócz kierownictwa włocławskiej komendy wziął udział Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski oraz Prokurator Okręgowa Pani Justyna Plechowska i Prokurator Rejonowa Pani Renata Jędrzejczyk-Musialik.

W pierwszej części Komendant Miejski Policji we Włocławku oraz jego zastępcy przedstawili informację o stanie bezpieczeństwa za 2019 rok w mieście i powiecie, a także omówili zagadnienia, nad którymi sprawują nadzór. Wskazali również najważniejsze priorytety służby na rok 2020 rok.

Przestępczość kryminalna za 2019 rok

W 2019 roku na terenie działania włocławskiej komendy odnotowaliśmy spadek ilości przestępstw wszczętych o 397 postępowań (w 2019 było 4974 spraw, natomiast w 2018 odnotowaliśmy 5371), przy jednoczesnym wzroście ich wykrywalności o 1,30%  (2019r. – wskaźnik wykrywalności wyniósł 66,78%, a w 2018 był on na poziomie 65,48%). W kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa tj. kradzież, kradzież z włamaniem, uszkodzenie mienia, kradzież pojazdów, rozboje, bójka i pobicie oraz uszczerbek na zdrowiu, również odnotowaliśmy ogólny spadek wszczętych postępowań o 46, przy jednoczesnym wzroście ich wykrywalności (w 2019r. wyniósł on 39,24%, natomiast w 2018r. był na poziomie 39,32%) – informuje
st. sierż. Tomasz Tomaszewski

Ilość interwencji i ujawnionych wykroczeń oraz bezpieczeństwo na drogach

W minionym roku służby prewencyjne przeprowadziły 29 794 interwencje, z których 14 890 zrealizowanych było na terenie miast, a 5 171 dotyczyło obszaru wiejskiego. Jest to o 1 642 interwencje mniej niż w 2018 roku co daje średnio dziennie 82 interwencje związane z zapewnieniem porządku i ładu publicznego oraz bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Policjanci służb prewencyjnych ujawnili ponad 52 tys. wykroczeń, z których ponad 30 tys. dotyczyło łamania przepisów związanych z bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego.

Na drogach miasta i powiatu doszło do 105 wypadków drogowych, w których 22 osoby poniosły śmierć, a 95 osób odniosło poważniejsze obrażenia w wyniku zdarzeń drogowych. Jest to o 9 wypadków drogowych mniej niż w 2018 roku oraz o 15 mniej osób rannych. W omawianym okresie nastąpił wzrost o 2 ofiary śmiertelne. Najczęstszą przyczyną wypadków niezmieniającą się od lat jest nadmierna prędkość i nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu. W 20 wypadkach drogowych, w których zginęły osoby, 8 z nich dotyczyło niechronionych uczestników ruchu drogowego tj. pieszych, rowerzystówst. sierż. Tomasz Tomaszewski

Na zakończenie odprawy kierownictwo Policji oraz Pani Prokurator Okręgowa i Rejonowa podziękowali włocławskim policjantom i pracownikom Policji za dotychczasową pracę i osiągnięte wyniki na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji