fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Projekt planu wyłożony do wglądu, do 7 lipca urząd czeka na uwagi

W siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w godzinach pracy urzędu (pokój 410, IV-piętro) dostępny jest do publicznego wglądu „projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Dobrzyńskiej i Alei ks. Jerzego Popiełuszki, pomiędzy ulicą Lipnowską, Rezerwatem Kulin, terenami leśnymi i zachodnią granicą rodzinnych ogrodów działkowych” (Uchwała Nr XXXIV/119/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu) wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

Dokument będzie wyłożony do 14 czerwca 2021 r., a uwagi do planu należy składać w terminie do 7 lipca do Prezydenta Miasta Włocławek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy w formie: papierowej na adres Zielony Rynek 11/13 87-800 Włocławek, za pomocą poczty elektronicznej na adres email: architektura@um.wloclawek.pl, lub przez platformę ePUAP.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu miejscowego planu wyłożonego do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w godzinach urzędowania, mogą to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod nr telefonów: (54) 414 43 10, (54) 414 44 14. Projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do wglądu publicznego) jest dostępny również w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Strategie, Plany i Programy → Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego → Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie sporządzania.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji