fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Program „Opieka wytchnieniowa”- kto ma pierwszeństwo w korzystaniu z usług.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku realizuje Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn.: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami zależnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami.

Na realizację w/w Programu w 2020 roku zostały pozyskane środki pochodzące z Funduszu Solidarnościowego w łącznej kwocie 210 880,00 zł. Wkład własny Gminy Miasto Włocławek stanowi kwota: 52 720,00 zł.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usług opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielneinformuje MOPR 

Program realizowany jest w trzech formach. To świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub w ośrodku/ placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisanej do rejestru właściwego wojewody. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej jest też realizowane poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji /rehabilitacji i dietetyki.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu- informuje MOPR Włocławek 

Realizacja Programu potrwa do 31 grudnia 2020 roku.Dokumenty dotyczące wnioskowania o przyznanie wyżej wymienionej pomocy można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku przy ul. Ogniowej 8/10 lub ze strony internetowej: www.mopr.wloclawek.pl

Szczegółowe informacje na temat realizacji Programu można uzyskać w Centrum Informacji i Profilaktyki Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, przy ul. Ogniowej 8/10, tel.: 54 423 23 74, e-mail: niepelnosprawni@mopr.wloclawek.pl

 

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji