fbpx
Wiadomości

Program in vitro dla mieszkańców Włocławka. Ogłoszony konkurs ofert na realizację kolejnych edycji

Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 22 listopada 2022 r. został ogłoszony konkurs ofert na wybór realizatora programu in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek w 2022 i 2023 roku. Na mocy tego samego Zarządzenia została powołana Komisja Konkursowa do przeprowadzenia postępowania.

W ramach programu przewidziane jest wykonanie 60 procedur (po 30 procedur w każdym roku).

Program obejmuje dofinansowanie w wysokości do 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) do następujących świadczeń: części klinicznej i biotechnologicznej procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego, części klinicznej i biotechnologicznej procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie (z wykorzystaniem żeńskich lub męskich komórek rozrodczych), części klinicznej procedury adopcji zarodka w ramach dawstwa innego niż partnerskie.

Dofinansowanie przysługuje do jednej z procedur, zaś różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury a dofinansowaniem ponoszą pacjenci.

Na realizację programu zaplanowano 300 000 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych), w tym 150 000 zł w 2022 r. i 150 000 zł w 2023 r. Wysokość środków publicznych na realizację programu została określona na podstawie projektu budżetu miasta na rok 2022 oraz wieloletniej prognozy finansowej.

Rozpoczęcie realizacji programu winno nastąpić w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy i trwać do 10 grudnia 2023 r. Szczegółowy termin realizacji zadania określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a oferentem/oferentami wybranymi w toku postępowania konkursowego.

Ostateczny termin składania ofert w tym konkursie upływa 8 grudnia 2021 r. Pełna treść Zarządzenia Nr 422/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na lata 2021-2023” w 2022 i 2023 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania: BIP.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji