fbpx
Wiadomości

Ponad 75 mln zł na sieci we Włocławku.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku w sposób konsekwentny i systematyczny wdraża nowoczesne technologie proekologiczne, rozbudowuje i modernizuje infrastrukturę kanalizacyjną.

Obecnie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizowany jest projekt unijny pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”. Na realizację przedsięwzięcia uzyskane zostało współfinansowanie ze środków Funduszu Spójności w kwocie około 39,3 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie brutto (z podatkiem VAT) w wysokości 75,7 mln zł (w tym kwota netto około 62,1 mln zł).

Zakres rzeczowy Projektu dotyczący infrastruktury kanalizacyjnej obejmuje:

  • rozbudowę sieci kanalizacyjnej w ulicach Lisia, Jelonkowa, Żytnia, Żurawia, Słodowska oraz Noakowskiego,
  • renowację i przebudowę około 32,5 km sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji  Włocławek wraz z renowacją i wymianą studni rewizyjnych,
  • modernizację i przebudowę infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie Al. Jana Pawła II oraz ul. Skrajnej;
  • modernizację 9 przepompowni ścieków w ulicach Łabędzia, Łosia, Brzezinowa, Bluszczowa, Cisowa, Mielęcińska, Żwirowa, Bobrownicka oraz Płocka wraz z rurociągami o długości około 1,5 km,
  • zakup i dostawę dwóch samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji kanalizacyjnej oraz systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej.

Część zakresu rzeczowego Projektu została już zrealizowana.

Rozbudowano sieć kanalizacyjną w ulicach Lisia, Jelonkowa, Żytnia, Żurawia, Słodowska i Noakowskiego wraz z budową trzech nowych tłoczni ścieków. Wybudowano około 2,2 km sieci kanalizacji sanitarnej, co pozwoliło skanalizować całe odcinki bądź fragmenty 6 wymienionych ulic. W wyniku realizacji zadania osiągnięto wiele wymiernych korzyści, zarówno w aspekcie dbałości o środowisko naturalne, jak i dla mieszkańców naszego miasta. Niewątpliwie zwiększyła się dostępność mieszkańców do sieci kanalizacji sanitarnej, a tym samym poprawił się stan sanitarny miasta, szczególnie na terenach dotychczas nieskanalizowanych, wpływając korzystnie na prawidłową pracę systemu odbioru ścieków z terenu aglomeracji Włocławek.

Zmodernizowano 7 istniejących przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi w ulicach: Łabędzia, Łosia, Brzezinowa, Bluszczowa, Cisowa, Mielęcińska oraz Żwirowa. Prace modernizacyjne polegały na wymianie istniejących pompowni ścieków tzw. „mokrych” na tłocznie ścieków typu „suchego” i przebudowie rurociągów o łącznej długości ponad 0,9 km. W wyniku realizacji inwestycji uzyskano poprawę stanu technicznego infrastruktury kanalizacyjnej oraz jej bezawaryjności, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów eksploatacji tej infrastruktury.

Przeprowadzono modernizację sieci kanalizacyjnej o łącznej długości około 23 km w kilkudziesięciu ulicach na terenie czterech włocławskich dzielnic: Kazimierza Wielkiego, Południe, Śródmieście oraz Zazamcze. Większość prac modernizacyjnych przeprowadzona została metodą bezwykopową za pomocą termoutwardzalnego rękawa uszczelniającego z użyciem włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową utwardzanego lampami UV, natomiast renowację studni kanalizacyjnych wykonano za pomocą chemii budowlanej lub tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym. Celem realizacji tego zakresu projektu było zapewnienie odpowiednich parametrów hydraulicznych i wytrzymałościowych kolektorów oraz przedłużenie żywotności kanałów poprzez wzmocnienie ich konstrukcji, uszczelnienie i ochronę przed degradacją. Zrealizowanie zadania przyczyniło się do poprawy funkcjonalności systemu kanalizacyjnego, stanu technicznego kanałów oraz zwiększenia bezawaryjności infrastruktury kanalizacyjnej, a co za tym idzie do zmniejszenia kosztów eksploatacji.

Ponadto w ramach zadania pn. „Modernizacja i przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie Al. Jana Pawła II we Włocławku”, zmodernizowana została sieć kanalizacyjna o długości około 2 km wraz ze studniami i komorami oraz odbudową odwodnień i odpowietrzeń, na terenie obiektu przy ul. Skrajnej powstał budynek krat z systemem gospodarki z kratkami (z kratą schodkową i prasopłuczką), przeprowadzono renowację przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem technologicznym oraz zamontowany został agregat prądotwórczy, biofiltr kontenerowy i instalacja dozowania środka chemicznego w celu neutralizacji odorów. Przewidziano również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku krat.Realizacja zadania przyczyni się do znacznego ograniczenia problemów eksploatacyjnych wynikających z zalegania ścieków, powstawania odorów oraz wydzielania substancji degradujących kolektory sanitarne, w szczególności w rejonie Al. Jana Pawła II oraz w ul. Kaliskiej. Poprawa funkcjonalności systemu kanalizacyjnego, stanu technicznego infrastruktury oraz poziomu jej bezawaryjności przyczyni się również do obniżenia kosztów eksploatacji i remontów wyeksploatowanej już infrastruktury oraz ograniczenia liczby i kosztów usuwania awarii.

Podsumowując, do chwili obecnej w ramach projektu, wybudowano około 2,2 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej, zmodernizowano około 26 km sieci kanalizacyjnej oraz przebudowano siedem przepompowni ścieków.

Ponadto od lutego 2020 r. realizowane jest kolejne zadanie, które obejmuje renowację i modernizację sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej we Włocławku na 24 odcinkach realizacyjnych o łącznej długości około 9,6 km, w następujących ulicach: Stodólna, Al. Kazimierza Wielkiego, Zielna, Polna, Płocka, Kilińskiego, Plac Wolności, Kościuszki, Okrężna, Żwirki i Wigury, Borowska, Przedmiejska, Ogniowa, Ruciana, Bławatkowa, Jemiołowa, Willowa, Zawilcowa, Tarninowa, Kwiatowa, Długa i Malinowa. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w 2021 roku.

Jednocześnie w ramach projektu realizowane są zadania obejmujące dostawę samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji  sieci kanalizacyjnej oraz zakup systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej. W grudniu 2019 r. zakupiony został samochód specjalistyczny na podwoziu samochodu ciężarowego, z zabudową przystosowaną do ciśnieniowego czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej, pracującego w systemie ssąco-płuczącym z odzyskiem wody roboczej.Samochód przeznaczony jest do ciśnieniowego czyszczenia, udrażniania i konserwacji infrastruktury sieci kanalizacyjnej, w tym kolektorów grawitacyjnych, studni i studzienek kanalizacyjnych, komór na kolektorach, itp., z możliwością zasysania nieczystości do zbiornika, usuwania zanieczyszczeń i osadów oraz wypompowywania z różnego rodzaju zbiorników. Zakupiony pojazd umożliwi okresowe czyszczenie i konserwację sieci kanalizacji sanitarnej, a także usuwanie, metodą hydrodynamiczną, zatorów, tłuszczy, osadów, korzeni, itp. z kanałów, studni, przepompowni itp., co pozwoli na utrzymanie poprawnego funkcjonowania oraz efektywności zarządzania infrastrukturą kanalizacyjną.

Natomiast obecnie realizowane jest zadanie obejmujące dostawę systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej, który stanowi zestaw do inspekcji TV (z samojezdną kamerą przemysłową, wózkiem jezdnym, windą kablową i jednostką sterująco-archiwizującą)zamontowany w nowym samochodzie typu furgon wraz z zabudową wnętrza pojazdu – części operatorskiej oraz sprzętowej. Dostawa pojazdu inspekcyjnego planowana jest w czerwcu 2020 roku. System inspekcji telewizyjnej, dzięki możliwości optycznego sprawdzenia aktualnego stanu technicznego kanałów, umożliwi prawidłowe zarządzanie siecią kanalizacyjną, w tym m.in.właściwe przeprowadzenie czynności eksploatacyjnych oraz typowanie kanałów sanitarnych do modernizacji, remontów, napraw oraz doboru odpowiedniej technologii ich modernizacji.

Z kolei w planach na obecny i przyszły rok jest modernizacja przepompowni ścieków w ulicach Bobrownicka i Płocka oraz zakup drugiego samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej.

Zrealizowanie projektu POIiŚ do 2022 r. przyczyni się do osiągnięcia głównego celu przedsięwzięcia jakim jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego w aglomeracji Włocławek, w tym w szczególności do osiągnięcia europejskich standardów w zakresie wyposażenia Włocławka w zmodernizowany i rozbudowany system kanalizacyjny.

 

 

 

 

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji