fbpx
Wiadomości

Policja zachęca do wstąpienia w szeregi

Niedługo uczniowie  najstarszych klas szkół średnich będą podejmować decyzje o swojej drodze zawodowej. Niewątpliwie jednym z ciekawszych zawodów, dających satysfakcję z niesienia pomocy innym, jest zawód policjanta. Policjanci zachęcają zatem wszystkich, którzy chcą służyć drugiemu człowiekowi do wstąpienia w szeregi włocławskiej jednostki.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ: (zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o Policji)

·        obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
·        korzystający z pełni praw publicznych,
·        posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
·        posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której jest gotów się podporządkować,
·        dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach
o ochronie informacji niejawnych.
Osoby podlegające rejestracji i kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej lub zaświadczeniem z Wojskowego Centrum Rekrutacji).

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

·        podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Bydgoszczy,  ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata,
·        wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B),
·        kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),
·        kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały do wglądu),
·        kserokopię książeczki wojskowej (oryginał do wglądu), lub zaświadczenie z Wojskowego Centrum Rekrutacji, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
·        kserokopię innych niż wyżej wymienionych dokumentów, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika
z odrębnych przepisów.

Składając dokumenty należy wylegitymować się dowodem osobistym. Dokumenty są przyjmowane wyłącznie w komórkach kadrowych komend miejskich i powiatowych.

Wszyscy chętni zaproszeni są do kontaktu osobistego lub telefonicznego z pracownicami referatu kadr włocławskiej komendy, które przybliżą zainteresowanym kryteria naboru do służby w Policji i udzielą odpowiedzi na związane z tym pytania.

Zainteresowani zaproszeni są również od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 do Komendy Miejskiej Policji we Włocławku przy ulicy Okrężnej 25, telefon kontaktowy 47 753 50 40 lub 47 753 51 28.

Wszelkie informacje dotyczące procedury kwalifikacyjne można uzyskać na stronie internetowej.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji