fbpx
Wiadomości

Piwna woonerfem. Jest rekomendowany wykonawca dokumentacji.

Urząd Miasta rozstrzygnął postępowanie ofertowe na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznych oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Piwna woonerfem/przebudowa ulicy Piwnej”.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dwóch wariantów koncepcji urbanistyczno- architektonicznej zagospodarowania ulicy Piwnej jako woonerf, oraz wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wybrany i zaakceptowany przez Zamawiającego wariant koncepcji.

Zamawiający dokona wyboru jednej z przedstawionych koncepcji oraz przedstawi ewentualne uwagi. Wykonawca w terminie wskazanym w umowie skoryguje koncepcję zgodnie z wniesionymi uwagami i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji. W przypadku braku akceptacji ze strony Zamawiającego powyższe czynności zostaną powtórzone aż do uzgodnienia ostatecznej wersji koncepcji.

Krzysztof Kukucki zastępca prezydenta: Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania ulicy Piwnej miałaby powstać w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy, a dokumentacja projektowo-kosztorysowa w terminie 60 dni od zatwierdzenia przez Zamawiającego koncepcji urbanistyczno-architektonicznej.

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania ofertowego, rekomendowanym wykonawcą dokumentacji projektowej jest MBZ Andler Tomczak, z wartością kontraktu wynoszącą 68 880,00 zł.

Kinga Maślanka

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji