fbpx
Wiadomości

Ogłoszenie projektu „Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+” oraz konsultacji społecznych.

Zarządzeniem Nr 387/2021 z dnia 6 października 2021 r. Prezydent Miasta Włocławek ogłosił projekt „Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+” oraz konsultacji społecznych.

Strategia rozwoju jest dokumentem określającym kierunki polityki rozwojowej miasta we wszystkich obszarach jego życia na wiele kolejnych lat. Jedną z jej głównych funkcji jest ujęcie zbiorowego myślenia o przyszłości. Bardzo istotne jest więc duże zaangażowanie wszystkich użytkowników Włocławka w opracowanie dokumentu – wiedza, doświadczenie, ambicje i potrzeby miasta, wyzwania w każdej z objętych strategią dziedzin. Każde miasto jest złożonym organizmem o niepowtarzalnej historii i tożsamości, różnych zasobach i potencjałach. To sprawia, że zbudowanie strategii jest zadaniem wyjątkowo skomplikowanym, multidyscyplinarnym oraz wymagającym zaawansowanych analiz i aktywnej współpracy środowisk i instytucji funkcjonujących w mieście.

Bez strategii odpowiedniej dla charakteru miasta, zmienia się ono chaotycznie. Rozwój wynika wówczas bardziej z bieżących spostrzeżeń, jest kształtowany przez mniej lub bardziej spontaniczne decyzje przedstawicieli różnych środowisk. Zmiany w zakresie uwarunkowań społeczno-gospodarczych, środowiskowych i prawnych, a także pojawienie się nowych wyzwań, przed którymi stoi Włocławek, spowodowały dezaktualizację obowiązującej od 2014 r. strategii rozwoju miasta, wskazując na konieczność określenia na nowo kierunków jego rozwoju.

Strategia Rozwoju Miasta Włocławek to efekt wspólnej pracy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli placówek edukacyjnych, organizacji pozarządowych, instytucji miejskich, reprezentantów różnego typu środowisk funkcjonujących we Włocławku oraz samorządu miasta.

Konsultacje społeczne projektu „Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+”, odbędą się w terminie od dnia 7.10.2021 r. do dnia 11.11.2021 r.

Wprowadzony został następujący sposób przekazywania uwag:

 – w formie elektronicznej drogą mailową na adres: rozwoj@um.wloclawek.pl lub przez platformę konsultacyjną na stronie Urząd Miasta Włocławek

 – w formie papierowej pocztą na adres: Wydział Rozwoju Miasta Włocławek, Urząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 lub poprzez wrzucenie do urny znajdującej na parterze w holu Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 oraz w Kawiarni Obywatelskiej przy ul. 3Maja 9 we Włocławku.

Uwagi złożone po upływie terminu konsultacji pozostawia się bez rozpoznania.

Uwagi bez wymaganych informacji o zgłaszającym nie będą rozpatrywane.

 Spotkania konsultacyjne projektu „Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+”, odbędą się w dniach: 21 października 2021 r. i  4 listopada 2021 r. o godz. 17:00 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13.

 Dyżury konsultacyjne odbędą się w dniach: 12, 21, 26 października br., 8 listopada br. w godzinach od 12:30 do 14:30 w Kawiarni Obywatelskiej przy ul. 3Maja 9 we Włocławku.

Projekt „Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+” dostępny jest Etapy prac nad Strategią

Formularz zgłaszania uwag do projektu „Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+” dostępny są pod adresem Konsultacje JST. Zarządzenie w powyższej sprawie opublikowane jest Urząd Miasta Włocławek

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji