fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Od 3 lat MPWiK inwestuje w infrastrukturę wodociągową.

Trwa modernizacja sieci i magistral wodociągowych we Włocławku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku od 2017 roku realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dofinansowanie w formie dotacji ze środków Funduszu Spójności w kwocie około 39,3 mln zł oraz współfinansowanie w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie do 10 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie brutto (z podatkiem VAT) w wysokości 75,7 mln zł (w tym kwota netto około 62,1 mln zł).

Zakres rzeczowy Projektu,z którego większość stanowią inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną, obejmuje również zadania dotyczące infrastruktury wodociągowej.

Dotychczas zrealizowane zostały zadania obejmujące wymianę i przebudowę przewodów wodociągowych o łącznej długości około 10 km wraz z przepięciami, przebudową i wymianą armatury oraz restrukturyzacją węzłów wodociągowych zlokalizowanych w ulicy Leśnej, Polskiej Organizacji Wojskowej, Kościuszki, Wojska Polskiego, Grodzkiej, Papieżka, Weselnej oraz pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza.

 

Jednym z istotniejszych zadań była wymiana magistrali wodociągowej pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza.Nowy rurociąg ze stali nierdzewnej został poprowadzony po trasie istniejącego przewodu po uprzednim jego zdemontowaniu. Ponadto wymienione zostały odcinki magistrali wodociągowej w przyczółkach mostu oraz w obrębie wiaduktów. Rurociąg ze stali nierdzewnej został wykonany w izolacji, co zabezpieczy przewód wodociągowych przed dostępem szkodliwych warunków atmosferycznych i ewentualną korozją. W efekcie realizacji zadania nastąpiło przywrócenie połączenia sieci wodociągowej na obu brzegach rzeki Wisły oraz wznowienie współpracy ujęcia wody „Zawiśle” z ujęciami lewobrzeżnego Włocławka.

W 2019 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zrealizowało, także  zadanie obejmujące rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej na terenie miasta Włocławek. Wdrożony model hydrauliczny stanowi element systemu zarządzania siecią wodociągową, opisujący parametry i warunki pracy sieci wodociągowej. Model hydrauliczny służy do odwzorowywania zjawisk hydraulicznych
i jakościowych zachodzących w sieci wodociągowej, kontroli pracy systemu wodociągowego, przeprowadzenia analiz hydraulicznych (w tym analiz zmian ciśnień i przepływów), symulacji i scenariuszy stanów pracy sieci wodociągowej, wyznaczania stref oraz wykrywania
i określania obszarów występowania wycieków wody.

Obecnie realizowane są następujące inwestycje:

  • zadanie pn. „Modernizacja magistrali wodociągowych w aglomeracji m. Włocławek w ul. POW, Plac Wolności i Dziewińska”, które obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji magistral wodociągowych z odcinkami sieci rozdzielczej, przyłączami  i połączeniami o łącznej długości około 2 km wraz z przebudową i wymianą armatury i węzłów wodociągowych. Zakończenie realizacji całego zakresu rzeczowego zadania planowane jest do końca 2020 r.,
  • zadanie pn. „Modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami  w aglomeracji m. Włocławek (ul. Świętego Antoniego, Bojańczyka, Kilińskiego, Jesionowa, Chopina/Warszawska, Orla i Reymonta)”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie modernizacji, wymiany i przebudowy około 5,6 km sieci wodociągowych z przyłączami i połączeniami wraz z przebudową i wymianą armatury oraz węzłów wodociągowych, w tym kształtek, zasuw, hydrantów, zaworów odcinających i zaworów antyskażeniowych. Zakończenie realizacji zadania planowane jest do listopada 2021 roku.

Ze względu na gęstość zabudowy i duże natężenie ruchu większość prac modernizacyjnych wykonywana jest metodami bezwykopowymi. Zrealizowanie zadań w zakresie infrastruktury wodociągowej zapewni poprawę stanu technicznego infrastruktury wodociągowej, funkcjonalności systemu wodociągowego, zmniejszenia strat wody na sieci oraz poziomu bezawaryjności, co przyczyni się do zoptymalizowania pracy systemu oraz zmniejszenia kosztów eksploatacji. Poprawi się również dostępność dla mieszkańców do wysokiej jakości wody pitnej.

Ponadto w planach na przyszły rok jest modernizacja magistrali wodociągowej w ulicy Wyszyńskiego.

Podsumowując, zrealizowanie Projektu do 2022 roku przyczyni się do osiągnięcia głównego celu przedsięwzięcia jakim jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego w aglomeracji Włocławek, w tym m.in. do osiągnięcia europejskich standardów w zakresie wyposażenia Włocławka w zmodernizowany system wodociągowy.

 

 

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji