fbpx
Wiadomości

Na terenie Włocławka wykryto obecność grypy ptaków u padłej mewy – Włocławek przez 30 dni będzie strefą objętą zakażeniem

W związku ze stwierdzeniem obecności grypy ptaków u padłej mewy na terenie Włocławka, 10 stycznia br. Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku wydał stosowne rozporządzenie.

Dokument ten wprowadza obowiązki dla wszystkich osób w obrębie miasta Włocławka, utrzymujących drób oraz gołębie oraz inne ptaki z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach. To oznacza, że miasto Włocławek przez 30 dni będzie strefą objętą zakażeniem. Jeszcze dziś przy wjeździe do Włocławka pojawią się tablice ostrzegawcze „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW STREFA OBJĘTA ZAKAŻENIEM”.

Rozporządzenie precyzuje nakazy i zakazy w strefie objętej zakażeniem.

NAKAZUJE SIĘ

1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami, utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami;

2) niezwłoczne zgłaszanie przypadków znalezienia martwych ptaków, usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;

3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z tego gospodarstwa wychodzące;

5) posiadaczowi ptaków:

a) prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących z wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa,

b) oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynfekcję miejsc przebywania drobiu i innych ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa,

c) przechowywanie ściółki przeznaczonej dla ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami,

d) stosowanie środków dezynfekcyjnych w celu odkażania ściółki przeznaczonej dla ptaków, każdorazowo przed jej zastosowaniem, bieżące jej odkażanie po każdym wyłożeniu,

e) przechowywanie paszy przeznaczonej dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami;

f) niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włocławku o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

ZAKAZUJE SIĘ

1) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj w strefie objętej zakażeniem, chyba że Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku wyrazi zgodę na takie przemieszczanie, przy zastosowaniu określonych przez niego środków bezpieczeństwa biologicznego, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków;

2) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne, znajdujących się poza strefą objętą

zakażeniem bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włocławku;

3) wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, chyba że Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku wyrazi zgodę na takie wprowadzanie lub wyprowadzanie;

4) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włocławku;

5) wysyłania, wywożenia i wynoszenia świeżego mięsa mielonego, przetworów mięsnych i produktów mięsnych z drobiu, innych ptaków żyjących w niewoli i dzikich ptaków łownych bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włocławku;

6)  wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba że Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie;

7) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki, w tym targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych, jaj

konsumpcyjnych i wylęgowych;

8)            wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;

9)            organizowania polowań na ptaki łowne.

Nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające w mieście czasowo.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji