fbpx
Testowy baner
Wiadomości

MPWiK inwestuje w infrastrukturę kanalizacyjną w ramach POIiŚ 2014-2020.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dotację ze środków Funduszu Spójności w kwocie około 39,3 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie do 10 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie brutto (z podatkiem VAT) w wysokości 75,7 mln zł (w tym kwota netto około 62,1 mln zł).

Znaczną część zakresu rzeczowego projektu stanowią inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną we Włocławku. Obejmują miedzy innymi zadania dotyczące rozbudowy, przebudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej, restrukturyzacji przepompowni ścieków, dostawy samochodów specjalistycznych służących do czyszczenia i konserwacji sieci, a także zakupu zestawu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej.

W zakresie inwestycji w infrastrukturę kanalizacyjną w latach 2015-2020 zrealizowane zostały następujące zadania:

  1. budowa sieci kanalizacyjnej o łącznej długości około 2,2 km w ulicach Lisia, Jelonkowa, Żytnia, Żurawia,Słodowska i Noakowskiego wraz z trzema nowymi tłoczniami ścieków. Realizacja zadania poprawiła stan sanitarny miasta na terenach dotychczas nieskanalizowanych, wpływając korzystnie na prawidłową pracę systemu odbioru ścieków z terenu aglomeracji Włocławek,
  2. modernizacja sieci kanalizacyjnej o łącznej długości około 23 km w kilkudziesięciu ulicach na terenie czterech dzielnic: Kazimierza Wielkiego, Południe, Śródmieście oraz Zazamcze. Większość prac renowacyjnych w kanałach sanitarnych przeprowadzona została metodą bezwykopową poprzez instalację termoutwardzalnego rękawa uszczelniającego z użyciem włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową utwardzanego lampami UV. W efekcie wykonanej modernizacji przedłużona została żywotność kanałów poprzez wzmocnienie ich konstrukcji, uszczelnienie i ochronę przed degradacją, z zachowaniem odpowiednich parametrów hydraulicznych i wytrzymałościowych kolektorów. W związku z tym, zrealizowanie przedmiotowego zakresu projektu przyczyniło się do poprawy funkcjonalności systemu kanalizacyjnego, stanu technicznego kanałów oraz zwiększenia bezawaryjności, a co za tym idzie do zmniejszenia kosztów eksploatacji infrastruktury kanalizacyjnej.
  3. modernizacja i przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie Al. Jana Pawła II oraz przy ul. Skrajnej, co przyczyniło się do znacznego ograniczenia problemów eksploatacyjnych wynikających z zalegania ścieków, powstawania odorów oraz wydzielania substancji degradujących kolektory sanitarne, w szczególności w rejonie Al. Jana Pawła II oraz w ul. Kaliskiej.
  4. modernizacja 7 przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi w ulicach Łabędzia, Łosia, Brzezinowa, Bluszczowa, Cisowa, Mielęcińska oraz Żwirowa. W wyniku realizacji tego zakresu projektu uzyskano poprawę warunków eksploatacyjnych, w tym bezawaryjne funkcjonowanie obiektów tłoczni ścieków, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu obsługi oraz możliwość ciągłej kontroli nad urządzeniami poprzez system zdalnego monitoringu i sterowania pracą układu pompowego.
  5. dostawa samochodu specjalistycznego z zabudową przystosowaną do ciśnieniowego czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej, pracującego w systemie ssąco-płuczącym z odzyskiem wody roboczej. Pojazd umożliwia usuwanie metodą hydrodynamiczną zatorów, tłuszczy i osadów z kanałów, studni oraz przepompowni, co pozwoli na utrzymanie poprawnego funkcjonowania oraz efektywności zarządzania infrastrukturą kanalizacyjną.
  6. dostawa systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej – zestaw do inspekcji TVz samojezdną kamerą przemysłową, wózkiem jezdnym, windą kablową i jednostką sterująco-archiwizującą.System inspekcji telewizyjnej, dzięki możliwości optycznego sprawdzenia aktualnego stanu technicznego kanałów, umożliwia prawidłowe zarządzanie siecią kanalizacyjną, w tym m.in. właściwe przeprowadzenie czynności eksploatacyjnych oraz typowanie kanałów sanitarnych do modernizacji, remontów, napraw oraz doboru odpowiedniej technologii ich modernizacji.

Obecnie realizowane są następujące inwestycje:

  1. zadanie „Renowacja i przebudowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Włocławek – cz. 4”, które obejmuje renowację i modernizację sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej we Włocławku na 24 odcinkach realizacyjnych o łącznej długości około 9,6 km, w następujących ulicach: Stodólna, Al. Kazimierza Wielkiego, Zielna, Polna, Płocka, Kilińskiego, Plac Wolności, Kościuszki, Okrężna, Żwirki i Wigury, Borowska, Przedmiejska, Ogniowa, Ruciana, Bławatkowa, Jemiołowa, Willowa, Zawilcowa, Tarninowa, Kwiatowa, Długa i Malinowa. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w 2021 r.
  2. zadanie „Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi w aglomeracji m. Włocławek w ul. Płockiej i Bobrownickiej”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację dwóch przepompowni ścieków poprzez ich wymianę i przebudowę z pompowni tzw. „mokrych” na tłocznie ścieków typu „suchego” wraz z przebudową rurociągów tłocznych i grawitacyjnych.Zakończenie realizacji zadania planowane jest w 2021 r.

Ponadto w planach na 2021 rok jest zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej.

Realizacja projektu POIiŚ przyczyni się do osiągnięcia głównego celu przedsięwzięcia jakim jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego w aglomeracji Włocławek, a w szczególności do osiągnięcia europejskich standardów w zakresie wyposażenia Włocławka w zmodernizowany i rozbudowany system kanalizacyjny.

 

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji