fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Modernizacja PSZOK – ruszył kolejny etap inwestycji PGK Saniko.

W kolejną fazę wkracza realizacja projektu pn. „Modernizacja linii sortowniczej w RIPOK w Machnaczu oraz doposażenie PSZOK we Włocławku”, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. Po kilkunastu miesiącach prac w zakładzie w Machnaczu, w styczniu 2021 roku ruszyły także prace we Włocławku przy ul. Komunalnej 4, gdzie modernizowany jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Projekt został dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania 2.2. „Gospodarka odpadami komunalnymi” oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Przypomnijmy, że trwająca inwestycja, była długo wyczekiwana przez Spółkę, ma ona bowiem ogromne znaczenie dla dalszego funkcjonowania zakładu. Zakres robót podzielono na trzy zadania:

Pierwsze z nich czyli rozbudowa i modernizacja hali sortowni w RZUOK w Machnaczu dobiegło właśnie końca. Wykonawca zdemontował m.in. istniejącą linię sortowania odpadów. Remontowi i modernizacji poddano wszelkie istniejące elementy hali w tym konstrukcję stalową, dach oraz istniejące elementy instalacji sanitarnej, elektrycznej, przeciwpożarowej oraz telewizji przemysłowej. W miejscu „starej” hali sortowni powstał nowy, podwyższony i posiadający większą powierzchnię obiekt, którego powierzchnia po modernizacji zwiększyła się, aż o 704 m2.

Obecnie w Machnaczu trwa zadanie drugie, podczas którego hala sortowni, etapami wyposażana jest w pełni funkcjonalną linię technologiczną, wraz z wszystkimi elementami pozwalającymi na dużo bardziej efektywne sortowanie odpadów, a tym samym odzysk większej ilości surowców wtórnych w lepszej jakości.

Trzecie z zadań, którego realizacja właśnie się rozpoczęła, przeprowadzone zostanie we Włocławku na terenie bazy Spółki przy ul. Komunalnej 4. W ramach tego zadania, zmodernizowany zostanie istniejący w tym miejscu Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w którym utworzony zostanie punktu naprawy oraz wymiany rzeczy używanych. Modernizacja PSZOK jest kolejnym z etapów całego przedsięwzięcia i jedynym realizowanym na terenie bazy przy ulicy Komunalnej we Włocławku. W tym etapie przeprowadzone zostaną szeroko pojęte roboty budowlane. Ich zakres jest dość rozległy i obejmuje m.in. częściowe wykonanie fundamentów i ścian, wykonanie posadzek oraz tynków zewnętrznych i wewnętrznych, sufitów, a także stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonane zostaną także prace malarskie na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz prace z zakresu branży sanitarnej i elektrycznej. Zrealizowana również zostanie wentylacja budynku. Pomieszczenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostosowane zostaną również do nowych, bardziej restrykcyjnych przepisów przeciwpożarowych. Ściany oraz dach, a także stolarka okienna, drzwiowa oraz sufity wyposażone zostaną w specjalistyczne zabezpieczenia antyogniowe. Dzięki wymienionym pracom spełnione zostaną wymogi przeciwpożarowe wynikające ze znowelizowanej ustawy o odpadach.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostanie też doposażony w sposób umożliwiający mu pełnienie nowej funkcji, jaką będzie naprawa i wymiana rzeczy używanych. W punkcie znajdować się będą rzeczy po drobnych naprawach oraz dostarczone do punktu jako sprawne, a także książki dostarczone przez mieszkańców. Zaprojektowany oraz uruchomiony zostanie również portal internetowy służący do celu wymiany rzeczy używanych, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli sprawdzić czy w punkcie znajdują się rzeczy, które mogłyby ich zainteresować i zostać przez nich wykorzystane. Warto dodać, że przebudowa i częściowe przekwalifikowanie PSZOK będzie ostatnim z etapów realizacji projektu pn. „ „Modernizacja linii sortowniczej w RIPOK w Machnaczu oraz doposażenie PSZOK we Włocławku”.

Podsumowanie:

Inwestycja: Modernizacja istniejącej linii sortowniczej wraz z rozbudową hali sortowni w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski”– dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020.Działania 2.2 „Gospodarka Odpadami Komunalnymi” oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”

Projekt składający się z kilku etapów.

  1. Rozbudowa i modernizacja hali sortowni
  2. Montaż urządzeń sortowni – Etap I
  3. Modernizacja i doposażenie PSZOK
  4. Montaż urządzeń sortowni – Etap II

Koszty i dofinansowanie całej inwestycji: Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 31.711.860 zł Wartość dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska: 15 305 504 zł.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji