fbpx
Wiadomości

Konkurs na ,,Lokalny Produkt” dla przedsiębiorców ze Śródmieścia!

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego jakościowo, najciekawszego, oryginalnego i nowego pod względem wzornictwa, formy, sposobu prezentacji i dostępności, związanego z tradycją i kulturą miasta produktu lub usługi Śródmieścia. Wymogiem koniecznym jest by zaproponowany w konkursie produkt lub usługa były nowe, tj. wymyślone przez przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji.

Docelowo, wybrany w drodze głosowania mieszkańców przedsiębiorca otrzyma prawo do używania dla danego produktu lub usługi tytułu Lokalny Produkt, wraz z odpowiednim oznaczeniem oraz wysoką nagrodę finansową, którą może spożytkować na m. innymi zakup materiałów do produkcji, dokonania opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zakupu niezbędnego sprzętu technicznego i elektronicznego.

Uczestnikami konkursu mogą być przedsiębiorcy, którzy posiadają tytuł prawny do lokalu położonego w obszarze rewitalizacji miasta Włocławek i prowadzą tam działalność gospodarczą. Konkurs skierowany jest do m. innymi właścicieli lub najemców punktów usługowych, produkcyjnych i handlowych, w tym np. lokali gastronomicznych, rzemieślników, rękodzielników i artystów.

Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo. Nabór zgłoszeń potrwa od 20 września do 4 października 2022 r. Następnie, w terminie od 5 października do 13 października 2022 r. nastąpi weryfikacja zgłoszeń i wybór przez Komisję Konkursową 5 najlepszych propozycji. Wszyscy wybrani do kolejnego etapu konkursu Uczestnicy będą mieli możliwość udostępnienia zainteresowanym mieszkańcom zgłoszonego w konkursie produktu/usługi celem obejrzenia, wypróbowania, sprawdzenia lub przetestowania itp. w terminie od 14 października do 2 listopada każdego roku konkursowego, gdyż zaplanowane są trzy edycje tego szczególnego współzawodnictwa.

Nabór wniosków do konkursu potrwa od 20 września do 4 października 2022 r.

Zarządzeniami Prezydenta Włocławka z dnia 14 września 2021 r. zostały określone: regulamin konkursu na „Lokalny Produkt”, skład osobowy Komisji Konkursowej oraz regulamin prac Komisji.

Warunkiem zgłoszenia do tytułu Lokalny Produkt jest złożenie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, który jest częścią Zarządzenia nr 375/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na „Lokalny Produkt”, realizowanego w związku z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028: bip.um.wlocl.pl.

Zgłoszenie można dostarczyć na kilka sposobów:

  • drogą pocztową na adres Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek , w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs Lokalny Produkt”;
  • drogą elektroniczną – skan formularza na adres: coi@um.wloclawek.pl w tytule wiadomości należy wpisać „Konkurs Lokalny Produkt”. Prosimy o wysyłanie e-maili ze zwrotnym potwierdzeniem dostarczenia w celu upewnienia się, że e-mail dotarł do Organizatora. Wielkość maila, który bezproblemowo można wysłać na w/w skrzyknę wynosi 40 MB. W sytuacji, gdy pliki, które Uczestnik chciałby przesłać są większe, dopuszcza się przekazanie e-mailowo informacji z adresem/linkiem do uploadu zewnętrznego plików.
  • w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 hol budynku głównego. Koperta z formularzem i załącznikami powinna być zaklejona z dopiskiem „Konkurs Lokalny Produkt”.
  • w Śródmieście café ul. 3 Maja 9 w godzinach pracy kawiarni. Koperta z formularzem i załącznikami powinna być zaklejona z dopiskiem „Konkurs Lokalny Produkt”.

Głosowanie online będzie trwało od 3 listopada do 17 listopada 2022 r. Ogłoszenie wyników głosowania – do 1 grudnia 2022 r.

Zarządzenie nr 374/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz przyjęcia Regulaminu prac Komisji dla Konkursu na „Lokalny Produkt ”, realizowanego w związku z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028: bip.um.wlocl.pl.

Konkurs jest realizowany w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Fot. Urząd Miasta Włocławek.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji