fbpx
Wiadomości

Kandydaci na latarników społecznych rozpoczęli szkolenia

Osiem osób rozpoczęło zajęcia w ramach cyklu szkoleniowego w związku z projektem „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” realizowanego przez Urząd Miasta Włocławek. Działanie wspierać ma cele Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Działalność latarników polegać będzie na wsparciu mieszkańców obszaru rewitalizacji i pomocy w rozwiązywaniu problemów m.in. formalno-prawnych, bytowych czy mieszkaniowych, w tym przy przeprowadzkach, przewidzianych w związku z remontami niektórych nieruchomości miejskich w obszarze rewitalizacji.

Harmonogram projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zakłada przeszkolenie, poprzez staże i kursy zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne i terapeutyczne 8 osób przygotowujących się do roli latarnika społecznego w obszarze rewitalizacji oraz, zatrudnienie 6 z nich w celu świadczenia pracy ukierunkowanej na pomoc mieszkańcom obszaru rewitalizowanego.

Projekt nr RPKP.09.02.01-04-0013/20 pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1. Aktywne włączenie społeczne, w ramach konkursu Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-320/19. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy wymagają aktywizacji społecznej.

Wartość projektu wynosi 800 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi kwotę 680 000,00 zł (tj. 85% wartości projektu), a wkład własny niepieniężny Gminy Miasto Włocławek to 120 000,00 zł (tj. 15% wartości projektu).

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji