fbpx
Wiadomości

Jesienne inwestycje drogowe w Brześciu nie zwalniają tempa.

Mając świadomość, że lepsza infrastruktura drogowa, to szansa na rozwój, Gmina Brześć Kujawski kładzie nacisk na  modernizację i rozbudowę dróg na jej terenie. Jest to kluczowe działanie w dążeniu do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa pieszych i kierowców. Dlatego też prace na brzeskich drogach nie zwalniają tempa.

W ostatnim czasie zakończyły się roboty związane zadaniem: „Budowa i przebudowa drogi gminnej relacji Guźlin – Sokołowo”. Inwestycja realizowana była przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych– rządowego wsparcia przeznaczonego na zadania związane z modernizacją infrastruktury drogowej. Dofinansowanie dla gminy Brześć Kujawski wyniosło 1 030 972 zł.

Zakres prac obejmował przebudowę drogi gminnej na odcinku 352 m poprzez: wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z poszerzeniem jezdni, wykonanie chodnika  oraz pobocza , budowę drogi gminnej na odcinku od km 0+352 do km 2+674 poprzez: wykonanie jezdni o szerokości 5,5 m. wraz z obustronnym poboczem, budowę wyspy dzielącej przed strefą zamieszkania na dojeździe do miejscowości Guźlin, oczyszczenie i profilowanie istniejącego rowu i skarp, budowę skrzyżowania z drogą gminną  i przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową, wykonanie peronów przystankowych z kostki brukowej, a także budowę drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+261 poprzez: wykonanie 4,5 m jezdni wraz z obustronnym poboczem.

Zakończone zostały również prace związane z realizacją inwestycji „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej o długości 0,45 km, w obrębach geodezyjnych; Gustorzyn dz.nr 34 i Wieniec dz.nr 36”. Roboty obejmowały przebudowę ul. Sadowej w Wieńcu. Zmodernizowana droga jest drogą dojazdową, asfaltową o szerokości  4 m, z obustronnymi poboczami o szerokości 0,5m. Zadanie dofinansowane było z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Kwota wsparcia wyniosła 81 000 zł. Środki na realizację zadań pochodzą z opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji