fbpx
Tylko TU

Dlaczego Pan nie liczy się z opinią nauczycieli, rodziców, którzy również byli przeciwni Pana decyzji…? List otwarty Rady Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim.

Niniejszym listem otwartym, skierowanym do społeczności Miasta i Gminy Lubień Kujawski oraz Burmistrza Lubienia Kujawskiego, chcemy wyrazić swoją dezaprobatę wobec braku powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim Pani Krystynie Ziemińskiej.

W obliczu tego wydarzenia mamy poczucie krzywdy i niesprawiedliwości. Jednocześnie chcemy, aby cała sytuacja związana z konkursem na dyrektora ZPO stała się jasna i przejrzysta dla mieszkańców Gminy oraz ucięło wszelkie insynuacje i plotki, które w ostatnich 2 miesiącach miały miejsce w tej sprawie.

Konkurs na stanowisko dyrektora ZPO odbył się 12 lipca 2019 roku. Udział w nim wzięło dwóch kandydatów, z których tylko jeden — Krystyna Ziemińska, został dopuszczony do dalszej części postępowania, polegającego na rozmowie z dwunastoosobową komisją konkursową, przed którą kandydat dokonał prezentacji koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły oraz odpowiadał na pytania. Zgodnie z uzyskanym przez Radę Pedagogiczną ZPO protokołu z posiedzenia w/w komisji wynika, że Pani Ziemińska udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na zadane trzy pytania, ale w tajnym głosowaniu nie uzyskała bezwzględnej większości głosów (TAK — 1, NIE — 6, WSTRZYMAŁO SIĘ — 5) i w związku z tym konkurs został nierozstrzygnięty. Następnie zgodnie z Zarządzeniem Nr 59/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15 lipca 2019 roku został ogłoszony drugi konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim. W związku z zaistniałą sytuacją, dnia 17 lipca 2019 roku zostało zorganizowane Nadzwyczajne Zebranie Rady Pedagogicznej ZPO, na którym zostały przygotowane następujące pisma:

 • wniosek o udostępnienie informacji publicznej w postaci protokołu komisji konkursowej, złożony do jej Przewodniczącej; prośbę do Kujawsko — Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralika, aby sprawdził proceduralność konkursu z dnia 12 lipca 2019 roku wraz z uzasadnieniem jego wyniku; zapytanie do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy — Delegatura we Włocławku o wyjaśnienie, jak to jest możliwe, że kandydat na stanowisko dyrektora z wyróżniającą oceną nie dostał akceptacji przedstawicieli sprawującego nadzór pedagogiczny;  pismo do Burmistrza Lubienia Kujawskiego z prośbą o wyjaśnienie przyczyn i uzasadnienie wyniku konkusu z dnia 12 lipca 2019 roku. Rada Pedagogiczna uzyskała odpowiedź na trzy w/w pisma:
 • od Przewodniczącej Komisji Konkursowej Pani Jolanty Mielczarek drogą mailową na zpo sekretariat@02.pl protokół z przeprowadzonego konkursu mającego na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim w dniu 12 lipca 2019 roku; od Kujawsko — Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralika z informacją, że podczas konkursu powołana komisja konkursowa ocenia w szczególności przedstawioną przez kandydata koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły, nie zaś wyróżniająca ocenę pracy wystawioną przez Kuratorium Oświaty, a następnie przeprowadza rozmowę z kandydatem i dokonuje jego oceny merytorycznej ; od Burmistrza Lubienia Kujawskiego dnia 29 lipca 2019 roku, w którym sam Pan Burmistrz podzielił Nasze zdziwienie nie dokonaniem przez komisję konkursową wyboru Pani Krystyny Ziemińskiej na stanowisko dyrektora ZPO w dniu 12 lipca 2019 roku, jednocześnie zwracając uwagę na fakt, że w ocenie całego urzędu bardzo dobrze wykonywała ona swoje obowiązki, jako dyrektor placówki.

Składanie ofert do drugiego konkursu było do 29 lipca 2019 roku, a on sam miał odbyć się dnia 7 sierpnia 2019 roku. Rada Pedagogiczna ZPO podjęła decyzję o wystawieniu ponownie swojego kandydata. Niestety, nagle dnia 6 sierpnia 2019 roku w/w konkurs został unieważniony na podstawie Zarządzenia Nr 61/2019 Burmistrza Lubienia Kujawskiego bez podania uzasadnienia. Kandydaci zostali poinformowani o tym fakcie telefonicznie i ostatecznie konkurs nie odbył się.

Przy takim obrocie spraw, dnia 7 sierpnia 2019 roku zostało zwołane kolejne Nadzwyczajne Zebranie Rady Pedagogicznej, w celu stworzenia i dostarczeniu pism do organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny dotyczących prośby o powierzenie stanowiska dyrektora ZPO Pani Krystynie Ziemińskiej, motywując to tym, że:

Pani Krystyna Ziemińska była dyrektorem szkoły przez 23 lata. Jej praca zawsze była wysoko oceniana przez nauczycieli, rodziców, uczniów, organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Stawiała sobie i nam wysokie wymagania, potrafiła motywować, zachęcać, wspierać i doceniać. Jako dyrektor szkoły stworzyła wyjątkowe warunki do pracy i atmosferę sprzyjającą podejmowaniu wielu nowych, niekonwencjonalnych wyzwań i inicjatyw. Była świetnym menadżerem szkoły, a współpraca pomiędzy Nią, Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną oraz Samorządem Uczniowskim układała się wzorowo. Dowodem na to są liczne podejmowane działania takie jak: organizacja festynów szkolno rodzinnych, organizacja zabaw tematycznych i okolicznościowych, organizacja koncertów charytatywnych i imprez sportowych. Dodatkowo angażowała się w powołanie oraz wspieranie organizacji pozarządowych, grup wolontariatu i kół zainteresowań. Poza tym umiała nawiązać współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami oraz firmami przy organizacji, np. obchodów 100 — lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, czy Biegu Leśnego im. Urszuli Pietrzak. Przez wszystkie lata pełnienia funkcji dyrektora dała się poznać, jako osoba obiektywna, uczciwa, pomocna, komunikatywna, wyrozumiała, ciesząca się dużym szacunkiem i uznaniem, kompetentna, dla której ważna jest nie tylko edukacja, ale także wychowanie. Dodatkowo była Dyrektorem bardzo elastycznym i otwartym na innowacje dydaktyczne, co może świadczyć o tym, że bardzo dobrze „ czuła” ciągle ewoluująca „polską szkołę „. Ponadto była to osoba, która chętnie nawiązywała wszelkiego rodzaju współpracę z jednostkami organizacyjnymi w Lubieniu Kujawskim oraz Starostwem Powiatowym. Dzięki jej zaangażowaniu placówka uczestniczyła w wielu projektach edukacyjnych, czy unijnych. Przez wiele lat pani Ziemińska służyła pomocą innym dyrektorom z terenu Gminy w zakresie merytorycznym i organizacyjnym, przez co jest osobą szanowaną w tym gronie.

Niespełna dwa dni później, czyli 9 sierpnia 2019 roku dotarło do Rady Pedagogicznej pismo Burmistrza Lubienia Kujawskiego z prośbą o wyrażenie opinii na temat powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim Pani Jolancie Sikorskiej. W związku z tym zostało zorganizowane kolejne, już trzecie, Nadzwyczajne Zebranie Rady Pedagogicznej ZPO w dniu 12 sierpnia 2019 roku o godzinie 9:00. Zaproszeni na nie zostali: kandydatka na stanowisko dyrektora, przedstawiciele rodziców uczniów uczących się w ZPO oraz Burmistrz Lubienia Kujawskiego, który niestety nie pojawił się na nim. Rada po zapoznaniu się z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły Pani Sikorskiej oraz rozmowie wyraziła jednogłośnie negatywną opinię. Ponadto, Rada Pedagogiczna ZPO ponownie wystosowała prośbę do organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny o akceptację w porozumieniu, o którym jest mowa w art. 63 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996 ze zmianami), niezwłocznego powierzenie stanowiska dyrektora ZPO Pani Krystynie Ziemińskiej.

Niestety, organ prowadzący nie ustosunkował się do niej i już dnia 19 sierpnia 2019 roku dotarło do Rady Pedagogicznej kolejne pismo Burmistrza Lubienia Kujawskiego, które było datowane na 16 sierpnia 2019 roku, z prośbą o wyrażenie opinii na temat powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim Pani Elżbiecie Kobus – Jasińskiej. W tej sytuacji, zostało zwołane już czwarte Nadzwyczajne Zebranie Rady Pedagogicznej ZPO w dniu 23 sierpnia 2019 roku o godzinie 9:00. Zaproszeni na nie zostali ponownie: kandydatka na stanowisko dyrektora, przedstawiciele rodziców uczniów uczących się w ZPO oraz Burmistrz Lubienia Kujawskiego, który niestety nie pojawił się na nim. Rada po zapoznaniu się z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły Pani Kobus — Jasińskiej oraz rozmowie po raz kolejny wyraziła negatywną opinię. Jednocześnie, jako statutowy organ szkoły, ponownie wystosowaliśmy w uzasadnieniu do opinii prośbę do Burmistrza Lubienia Kujawskiego i Kuratorium Oświaty o akceptację w porozumieniu, kandydatury Pani mgr Krystyny Ziemińskiej na powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim na okres kadencji. Zwróciliśmy w nich uwagę na dobro dzieci, brak stabilności i ewentualnej jakości Naszej Placówki oraz niepewność w przededniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Panie Burmistrzu!

Żałujemy bardzo, że Pan Burmistrz nie miał odwagi spotkać się z nami na Nadzwyczajnych Zebraniach Rad Pedagogicznych, na które był Pan zapraszany. Odpowiedzialność za wychowanie młodego pokolenia oraz sprawy oświaty to jedno z najważniejszych zadań każdego rodzaju władzy. Tym bardziej zaskoczyła nas Pana decyzja odnośnie powierzenia funkcji dyrektora osobie innej niż Pani Krystyna Ziemińska. Przecież konkurs nie został rozstrzygnięty, a opinie Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim dotyczące zamiaru powierzenia przez Pana stanowiska dyrektora naszej szkoły dwóm zaproponowanym przez siebie kandydatkom: Pani Jolancie Sikorskiej i Elżbiecie Kobus – Jasińskiej były NEGATYWNE!

Wszystkie wyżej opisane okoliczności budzą nasze bardzo duże wątpliwości. dlatego chcemy zadać kilka ważnych pytań władzom Naszej Gminy:

 1. Dlaczego Pan nie liczy się z opinią nauczycieli, rodziców, którzy również byli przeciwni Pana decyzji, co wyrazili na posiedzeniu Rady Pedagogicznej?
 2. Dlaczego nie powierzył Pan tego stanowiska wicedyrektorowi szkoły — Pani Agnieszce Krzyżyńskiej, nauczycielowi dyplomowanemu, przygotowanemu do zarządzania i organizacji oświatą oraz nabierającego przez ostatnie 2 lata doświadczenia u boku Pani Ziemińskiej?
 3. Dlaczego zlekceważył Pan nauczycieli, którzy są przecież świetnymi fachowcami, godnymi objęcia funkcji dyrektora, a nie zaproponował Pan oficjalnie tego stanowiska innemu nauczycielowi pracującemu w tutejszej placówce?
 4. Dlaczego zamienił Pan wzorowego dyrektora, wyspecjalizowanego w zakresie pracy na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej, na nauczyciela spoza naszej Gminy, który nie zna specyfiki środowiska lokalnego?
 5. Dlaczego zrezygnował Pan z doświadczenia i fachowości na rzecz wielkiej niewiadomej? Przecież ocenił Pan pracę Pani dyrektor Ziemińskiej wyróżniająco (pismo z dnia 29 lipca 2019 roku)! O co, w tym wszystkim chodzi?
 6. Co się stało, że wzorowy dotąd nauczyciel i dyrektor, nagle przestał być potrzebny i potraktowano Go tak brutalnie, lekceważąco i przekreślono Jego zawodowy dorobek? Nie na taki finał zasłużyła sobie Pani dyrektor Krystyna Ziemińska! Uważamy, że są to decyzje niemoralne. krzywdzące i podyktowane wrogością. Czyżby nie liczyła się dla Pana nasza szkoła, jej rozwój i przyszłość, dobro dzieci, rodziców i nauczycieli?
 7. Dlaczego na siłę i z taką ogromną determinacją zniszczył Pan to, co doskonale funkcjonowało? Szkoła i praca zawodowa dla Pani dyrektor Ziemińskiej to pasja oraz marzenia, które przez Pana decyzję runęły_ jak domek z kart. Czy tak dziękuje się wzorowym i zasłużonym pracownikom? Zdajemy sobie sprawę, że ludzie odchodzą ze stanowisk, ale nie w taki sposób! Szokują nas Pana nieodpowiedzialne decyzje! Kto zrekompensuje wyrządzoną krzywdę Pani dyrektor, nauczycielom, pracownikom obsługi, dzieciom, rodzicom?
 8. Co zrobił Pan, Panie Burmistrzu, z pisemną informacją od Rady Pedagogicznej ZPO, która została zawarta w uzasadnieniu do opinii, o przedstawieniu cudzej koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły przez jedną z kandydatek zaproponowanych przez Pana na stanowisko dyrektora ZPO?
 9. Czym kierował się Pan, Panie Burmistrzu, dokonując takiego wyboru? Skoro szkołę tworzą dzieci, nauczyciele i rodzice to, dlaczego podjął Pan taką decyzję, nie licząc się z naszym zdaniem?
 10. W jaki sposób władze Miasta i Gminy Lubień Kujawski mają zamiar podziękować Pani dyrektor Krystynie Ziemińskiej za ponad dwudziestoletnią pracę na stanowisku dyrektora szkoły, za promowanie gminy poprzez działania i sukcesy placówki, za tworzenie jak najlepszych warunków pracy dla dzieci, nauczycieli oraz za świetną współpracę z rodzicami, którzy czynnie i chętnie włączali się w działania szkoły?

Kochani Uczniowie, Szanowni Rodzice, Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Lubień Kujawski!!!

Chociaż rozpoczniemy nowy rok szkolny 2019/2020 z poczuciem żalu, niesprawiedliwości i niepewności to chcemy zapewnić Was wszystkich, że postaramy się kontynuować tradycje szkoły, rozwijać nowoczesną edukację i uczyć życia w demokracji. Oświadczamy również, że nie podejmiemy żadnych akcji protestacyjnych z tym związanych, aby nie destabilizować pracy szkoły.

Życzliwi szkole nauczyciele ,Lubień Kujawski, 23.08.2019 r.

 

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji