fbpx
Wiadomości

Co dzieje się z odpadami, które trafiają do RZUOK w Machnaczu?

Sortowanie odpadów, recykling, odzysk, składowanie a także spalanie odpadów – są to konieczne procesy, które musi realizować Spółka. Z czego wynikają i kiedy mają zastosowanie?

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” specjalizuje się w odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych oraz letnim i zimowym utrzymaniu dróg. W ramach swojej działalności, Spółka realizuje i współuczestniczy w wielu procesach, które mają duże znaczenie dla środowiska.

Co dokładnie dzieje się z odpadami, które trafiają do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych (RZUOK) w Machnaczu?

Zanim trafią one na linię sortowniczą w RZUOK, odbywa się ich wstępna segregacja w gospodarstwach domowych.

Odkąd we Włocławku funkcjonuje ogólnopolski system segregacji odpadów komunalnych z podziałem na 5 frakcji, jesteśmy w stanie przekazać do recyklingu surowce lepszej jakości, ponieważ wstępna segregacja w gospodarstwach domowych – w większym stopniu chroni teraz odpady surowcowe, czyli metale i tworzywa sztuczne, papier oraz szkło, przez zabrudzeniem i zniszczeniem.

Wstępnie posortowane odpady surowcowe i dostarczone do RZUOK, muszą zostać dokładnie posegregowane przez pracowników Spółki. W Zakładzie, wydzielane są z nich następujące asortymenty:

  1. Z tworzyw sztucznych:

– butelki PET białe, niebieskie, zielone,

– chemia gospodarcza drobna typu butelki po szamponach, płynach do kąpieli,

– chemia gospodarcza gruba typu plastikowe skrzynki, wiaderka,

– folia przeźroczysta.

  1. Z metali:

– złom stalowy,

– puszki aluminiowe,

– opakowania po dezodorantach,

– aluminium grube typu garnki kuchenne.

  1. Z makulatury:

– makulatura gazetowa,

– makulatura kartonowa,

– tetrapaki (kartony po sokach, mleku itp.)

Odpady posortowane, doczyszczone i odpowiednio przygotowane przez pracowników Spółki Saniko, trafiają za naszym pośrednictwem do zakładów, które specjalizują się w recyklingu.

Natomiast cały czas, w gospodarstwach domowych czy też przedsiębiorstwach, zbierane są jeszcze jako piąta frakcja – odpady komunalne zmieszane, czyli resztkowe.

Odpady zmieszane są przywożone do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu i dostarczane na halę przyjęć, gdzie znajduje się linia sortownicza i odbywa się cały proces sortowania tej frakcji odpadów przez naszych pracowników, ponieważ z całej masy tych odpadów można jeszcze wydzielić odpady nadające się do przetworzenia.

Na początku linii sortowniczej znajduje się sito, które oddziela od odpadów popiół, piasek, drobne kamienie oraz materiały organiczne o frakcji poniżej 80 mm, czyli np. resztki jedzenia.

W dalszej części odbywa się ręczne sortowanie.

Na tym etapie pracownicy Saniko, wysortowują:

– folię przeźroczystą,

– makulaturę kartonową i gazetową,

– butelki PET,

– chemię typu butelki po szamponach, płynach do naczyń a także bańki, wiaderka i inne.

Na samym końcu linii – znajduje się magnes, który wychwytuje odpady metalowe.

Cała masa odpadów, która zostaje po sortowaniu na linii, nie nadaje się już do przetworzenia.

Jednakże te pozostałe odpady, dzielimy jeszcze na dwie grupy:

  1. Odpady o niskiej kaloryczności oraz
  2. Odpady o wysokiej kaloryczności.

Odpady niskokaloryczne czyli te do 6 MJ mogą trafić na składowisko.

Natomiast odpady wysokokaloryczne czyli powyżej 6 MJ muszą zostać unieszkodliwione w sposób inny niż składowanie, co wynika wprost z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015r.

Ta grupa odpadów z Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu musi być przekazywana do podmiotów, które zajmują się unieszkodliwianiem odpadów w sposób inny niż składowanie, czyli w tym przypadku do spalarni odpadów, gdyż odpady o wysokiej kaloryczności są łatwopalne.

Należy pamiętać, że zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, którą określa polska ustawa o odpadach  – składowanie odpadów na składowisku jest to ostateczny rodzaj postępowania z odpadami.

W pierwszej kolejności należy zapobiegać powstawaniu odpadów – w związku  z czym promujemy 10 zasad  Dekalogu Ekologicznego Włocławka, które służą temu celowi.

W drugiej kolejności należy przygotowywać już wytworzone odpady do ponownego przetworzenia – co robimy poprzez dokładne sortowanie odpadów i doczyszczanie surowców.

Po trzecie recykling – współpracujemy z zakładami, którym przekazujemy surowce wtórne do przetworzenia.

Punkt 4 hierarchii to inne sposoby odzysku – w przypadku Spółki Saniko:

– instalacja pozyskiwania i odzysku biogazu składowiskowego, który następnie jest przetwarzany na prąd elektryczny oraz energię cieplną,

– wykorzystujemy odpad jakim jest gruz do dróg technologicznych na kwaterze składowiska,

– powstały produkt po przetworzeniu odpadów organicznych wykorzystujemy do budowy skarp, obwałowań i kształtowania składowiska,

– ziemia powstała w wyniku kompostowania służy nam jako okrywa na kwaterze.

Ostatni, piąty  punkt to unieszkodliwiane odpadów, czyli np. przekazywanie opon do utylizacji, czy omówionych wcześniej odpadów wysokokalorycznych do spalania.

Warto wspomnieć jeszcze o tym, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” obecnie jest w trakcie realizacji inwestycji, w wyniku której zostanie zmodernizowana linia sortownicza a także utworzony punkt napraw i wymiany rzeczy używanych w PSZOK, co pozwoli Spółce na jeszcze lepsze realizowanie celów określonych przez dyrektywy unijne oraz polskie prawodawstwo z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

PGK Saniko

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji