- TREŚĆ REKLAMY -

Umowa o pracę, umowa rezultatu, a może kontrakt menadżerski?

Autor: Kinga Maślanka / 30 maja 2018 / Biznes

Umowa o pracę, umowa rezultatu, a może kontrakt menadżerski?

Przedsiębiorca, który chciałby pozyskać pracownika ma do wybory różne formy zatrudnienia. Do najpopularniejszej zaliczamy umowę o pracę, która swe unormowania ma w Kodeksie Pracy. Poza tą podstawową formą mamy również zatrudnienie w ramach umów prawa cywilnego.

 

 

W dzisiejszym artykule rozmawiamy z Panią Dorotą Kusz o formach zatrudnienia przyszłych pracowników.

Kinga Maślanka: Umowa o pracę, jakie nakłada obowiązki na strony?

Dorota Kusz: Umowa o pracę jest to umowa zawarta pomiędzy pracodawcą a pracownikiem w ramach, której pracownik jest zobowiązany wykonać na rzecz pracodawcy określoną w umowie pracę i co bardzo istotne, odbywa się to pod kierownictwem pracodawcy oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. Pracodawca natomiast zobowiązany jest do wypłacenia pracownikowi określonego w umowie wynagrodzenia.

Kinga Maślanka: Jaką gwarancję daje pracownikowi taka forma zatrudnienia?

Dorota Kusz: Umowa o pracę daje pracownikowi gwarancję stałego wynagrodzenia, prawo do urlopu , wynagrodzenia chorobowego w czasie choroby, unormowanego czasu pracy jak również szczegółowego sposobu zatrudniania i zwalniania pracowników.

Kinga Maślanka: Na jaki czas pracodawca może zawrzeć umowę z pracownikiem?

Dorota Kusz: Umowę o pracę zawiera się na:okres próbny który nie może przekroczyć 3 miesięcy, na czas nieokreślony, który nie może przekroczyć 33 miesięcy a łączna ilość umów nie może przekroczyć 3 oraz  na czas nieokreślony.Nawiązanie z pracownikiem stosunku pracy jest zdecydowanie najbardziej korzystną dla niego formą zatrudnienia.

Kinga Maślanka: Jaka obok umowy o pracę  jest jeszcze najczęstsza forma zatrudnienia?

Dorota Kusz: Są to umowy cywilnoprawne uregulowane w Kodeksie Cywilnym.

Kinga Maślanka: Jakie są najbardziej popularne?

Dorota Kusz: Jedną z nich jest umowa zlecenie.Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Wynagrodzenie z tytułu tej umowy podlega obowiązkowemu oskładkowaniu (z dobrowolną składką chorobową) do momentu przekroczenia miesięcznego przychodu z wszystkich tytułów do ubezpieczenia – 2100 zł brutto. Ponadto od 2017 roku obowiązują przepisy wskazujące, że wynagrodzenie zleceniobiorcy nie może być niższe niż określona minimalna stawka godzinowa -w 2018 roku wynosi ona 13,70 zł.

Kolejna to umowa o dzieło, często nazywana jest umową rezultatu. Co do zasady, umowa o dzieło jest zawierana w celu wykonania konkretnego zlecenia (rzeczy materialnej lub niematerialnej) przy czym nie stanowi podstawy do objęcia składkami ZUS, a opłacana jest jedynie zaliczka na podatek dochodowy.

Kinga Maślanka: Jakie jeszcze mogą być formy zatrudnienia?

Dorota Kusz: Samozatrudnienie to sytuacja, w której osoba fizyczna podejmuje działalność gospodarczą na własny rachunek i na własną odpowiedzialność. Taki rodzaj świadczenia pracy pociąga za sobą konieczność samodzielnego opłacania składek ZUS oraz podatku dochodowego. Poza tym jest jeszcze wolontariat,umowa agencyjna i kontrakt menedżerski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skomentuj ten wpis!Marta

2 lata temu

blad w tekscie nie „na czas nieokreślony” a na „czas określony”, który nie może przekroczyć 33 miesięcy.

© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)