To będzie duża inwestycja…

Autor: Kinga Sroczyńska / 16 października 2017 / Wiadomości

To będzie duża inwestycja…

Magistrala wodociągowa znajdująca się pod włocławskim mostem zostanie przebudowana. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. wybrało wykonawcę tego przedsięwzięcia.

Spółka podpisała umowę z firmą Husar Budownictwo Inżynieryjne S.A na realizację zadania pn.„Wymiana i przebudowa magistrali wodociągowej w aglomeracji Włocławek pod mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza”, które realizowane będzie w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartość zadania wynosi około 4,2 mln zł netto. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w terminie do 16 miesięcy od daty zawarcia umowy, który upłynie w styczniu 2019 r.

Przedmiotem zawartej umowy jest wykonanie robót budowlano-montażowych obejmujących wymianę i przebudowę istniejącej magistrali wodociągowej pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza (na odcinku od komory przed ul. Cysterską od strony Zawiśla do Pl. Kopernika) w zakresie:

  • odcinek rurociągu podwieszony pod mostem,
  • odcinek rurociągu w obrębie wiaduktów,
  • odcinek rurociągu w przyczółkach mostu,

wraz z przebudową komór z wyposażeniem i węzłów wodociągowych oraz odbudową nawierzchni po wykonanych robotach i wszelkimi robotami towarzyszącymi przebudowie i wymianie przedmiotowej infrastruktury.

– Nowy rurociąg ze stali nierdzewnej o średnicy 406 mm zostanie poprowadzony po trasie istniejącego przewodu po uprzednim jego zdemontowaniu na odcinku podwieszonym.- mówi Monika Budzeniusz, główny specjalista ds. komunikacji społecznej w MPWiK Sp. z o. o. – Rura stalowa zostanie podwieszona w izolacji, co zabezpieczy rurociąg przed dostępem szkodliwych warunków atmosferycznych i ewentualną korozją. Ponadto zostanie wykonana wymiana istniejącego rurociągu w przyczółkach mostu.

Prace będą wykonywane przy pomocy dźwigów znajdujących się na ziemi lub na barkach rzecznych. Na wybranych odcinkach przewody będą podlegały wymianie metodą bezwykopową tzw. slipliningu  z zastosowaniem nowej rury tworzywowej z polietylenu, która zostanie wprowadzona do istniejącego rurociągu.

Zakres robót obejmuje w szczególności demontaż istniejącego rurociągu, montaż nowego rurociągu stalowego, spawanie rurociągu, izolację termiczną przewodu, montaż kompensatorów mieszkowych oraz wykonanie prób ciśnieniowych, płukanie i dezynfekcję rurociągu a także badanie jakości wody. Łączna długość magistrali wodociągowej przeznaczonej do wymiany wynosi ok. 0,9 km.

Modernizacja magistrali jest uzasadniona ze względu na zły stan techniczny magistrali, która jest obecnie wyłączona z eksploatacji. Istniejący rurociąg stalowy powstał w latach 60 tych ub. wieku i  uległ korozji praktycznie na całej długości. Zły stan techniczny przewodu powodował liczne i trudne do usunięcia awarie. Wykonana ekspertyza techniczna jednoznacznie wskazuje na konieczność wymiany rurociągu.

W związku z tym wymiana przewodu przesyłowego na nowy zapewni przywrócenie połączenia sieci wodociągowej na obu brzegach rzeki Wisły oraz wznowienie współpracy ujęcia wody „Zawiśle” z ujęciami lewobrzeżnego Włocławka.

logo-aktualne

*źródło: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o we Włocławku

Wpis: Kinga Aneta Sroczyńska- redaktor prowadząca ARTax Media Włocławek

© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)