- TREŚĆ REKLAMY -

Składki ZUS- dlaczego trzeba je płacić? Ulga dla nowych przedsiębiorców…

Autor: Kinga Maślanka / 2 maja 2018 / Biznes

Składki ZUS- dlaczego trzeba je płacić? Ulga dla nowych przedsiębiorców…

Każdy z przedsiębiorców jest zobowiązany do płacenia składek ZUS. Dlaczego jest to tak istotne, o uldze na start oraz nowych przepisach, które weszły w życie z dniem 30 kwietnia 2018 roku.

W naszym cyklu dzisiaj rozmawiamy z panią Krystyną Michałek -Rzecznikiem Regionalnym ZUS Województwa Kujawsko -Pomorskiego.

Kinga Maślanka: Dlaczego tak istotne jest to, aby każdy przedsiębiorca  musiał płacić składki  ZUS?

Krystyna Michałek: Składki na ubezpieczenie społeczne, które opłaca przedsiębiorca wpływają do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, którym zarządza Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To ze środków FUS wypłacane są świadczenia w razie choroby, macierzyństwa, niezdolności do pracy, starości, śmierci. Pamiętajmy, że świadczeń nie otrzyma osoba nieubezpieczona.

Ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego korzystamy przez całe życie. W chwili naszych narodzin rodzice otrzymują zasiłek macierzyński, kiedy opiekują się nami w czasie choroby mogą ubiegać się o zasiłek opiekuńczy. Jeżeli zabraknie żywiciela rodziny, pozostali członkowie mogą ubiegać się o rentę rodzinną. Kiedy podejmiemy pierwsza pracę – korzystamy z zasiłku chorobowego. W momencie kiedy choroba się przedłuży jest świadczenie rehabilitacyjne. Z ubezpieczenia, finansowany jest też wyjazd do sanatorium w razie potrzeby podreperowania zdrowia. W razie ryzyka niezdolności do pracy mamy rentę. W momencie ukończenia wieku emerytalnego składamy wniosek o emeryturę. W przypadku poważnych chorób lub wypadków  związanych z pracą, z ZUS można otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy, dodatki do rent, odszkodowania czy też pokrycie kosztów leczenie stomatologicznego i protez. A po śmierci każdego ubezpieczonego ZUS wypłaca zasiłek pogrzebowy.

Kinga Maślanka: Wysokość składek zawsze przerażała i czasami zniechęcała osoby, które chciały prowadzić swoją działalność. Czy aktualnie dla nowych firm składki ZUS posiadają jakąś ulgę? Pani rzecznik- kto może skorzystać z tych niższych składek i przez jaki okres czasu ulga obowiązuje?

Krystyna Michałek : 30 kwietnia 2018 r. weszły w życie ustawy, które tworzą „Konstytucję biznesu”. Ustawy te wprowadziły zmiany w ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym osób, które rozpoczynają prowadzenie działalności po raz pierwszy bądź po długiej przerwie. Dla osób, które rozpoczynają prowadzenie działalności po raz pierwszy bądź po długiej przerwie jest możliwość skorzystania z tzw. „ulgi na start”. Uprawnienie to polega na zwolnieniu z obowiązku ubezpieczeń społecznych przez 6 miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia działalności gospodarczej. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca nie będzie musiał przez ten okres  płacić składek na ubezpieczenia społeczne, ale będzie miał obowiązek opłacać comiesięczną składkę zdrowotną, wynoszącą obecnie 319,94zł.

Kinga Maślanka: Na czym polega „ulga na start”?

Krystyna Michałek: Jeśli będziesz prowadził działalność gospodarczą i:

  • podejmiesz ją po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej,
  • nie będziesz jej wykonywać na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym osoba wykonywała w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy  czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności, będziesz mógł skorzystać z „ulgi na start”. Uprawnienie to polega na zwolnieniu z obowiązku ubezpieczeń społecznych przez 6 miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Z „ulgi na start” będziesz mógł skorzystać także jako wspólnik spółki cywilnej.

Ważne! W okresie „ulgi na start” ubezpieczeniami społecznymi będą objęte osoby z Tobą współpracujące oraz zatrudnieni przez Ciebie pracownicy czy zleceniobiorcy. Zwolnienie
z ubezpieczeń społecznych dotyczy tylko Ciebie jako osoby prowadzącej działalność. 
W okresie, w którym skorzystasz z „ulgi na start” ubezpieczenie zdrowotne będzie dla Ciebie obowiązkowe, o ile nie zawiesisz wykonywania działalności w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Kinga Maślanka: Kto może być również zwolniony z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności w okresie „ulgi na start”?

Krystyna Michałek: Zwolnienie z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne
z tytułu prowadzenia działalności w okresie „ulgi na start”. Będzie dotyczyć przypadków, gdy:

  • jesteś emerytem bądź rencistą i Twoje świadczenie nie przekracza miesięcznie minimalnego wynagrodzenia oraz Twoje przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury  lub będziesz opłacał podatek dochodowy w formie karty podatkowej,
  • jesteś zaliczony do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności oraz Twoje przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub będziesz opłacał podatek dochodowy w formie karty podatkowej,
  • pobierasz zasiłek macierzyński, którego wysokość nie przekracza miesięcznie  kwoty świadczenia rodzicielskiego.

Jeśli jesteś zaliczony do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności
i będziesz prowadził tylko tą działalność, będziesz opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Kinga Maślanka: Co po „uldze na start”?

Krystyna Michałek: Po upłynie 6 miesięcy ulgi na start, przez 24 miesiące kalendarzowe będziesz opłacał składki od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Podobnie, gdy zrezygnujesz z „ulgi na start” przed upływem 6 miesięcy.Okres 24 miesięcy liczysz:

  • jeśli zrezygnujesz z „ulgi na start” przed upływem 6 miesięcy – od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniami społecznymi, który nie może być wcześniejszy od dnia, w którym wniosek zgłosisz,
  • jeśli skorzystasz z „ulgi na start” przez 6 miesięcy kalendarzowych – od następnego dnia po upływie tych 6 miesięcy. I to niezależnie czy jednocześnie będziesz miał inne tytuły do ubezpieczeń i będziesz objęty tylko ubezpieczeniem zdrowotnym czy zawiesisz wykonywanie działalności bezpośrednio po upływie 6 miesięcznej „ulgi na start”.

Przepisy, które weszły w życie 30 kwietnia 2018 r. przewidują także możliwość prowadzenia „działalności nieewidencjonowanej”. Taka działalność nie jest działalnością gospodarczą
i nie jest wpisywana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Osoby, które będą wykonywać taką działalność nie będą podlegały ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest właściwy w zakresie zasad i warunków wykonywania „działalności nieewidencjonowanej”.

Kinga Maślanka: Od 1 kwietnia 2018 roku  nastąpiła zmiana w składce  wypadkowej ZUS. Czego ona dotyczy konkretnie ?

Krystyna Michałek: Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązują nowe wysokości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe. Jest to zmiana uregulowana przepisami prawnymi[1]. Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, która obowiązuje płatnika składek, ustala się na rok składkowy trwający od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku. Ustala ją ZUS albo samodzielnie płatnik składek.

ZUS ustala ją wyłącznie dla płatników, którzy przekazali „Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe – ZUS IWA” za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe przed danym rokiem składkowym.

Kinga Maślanka: A co w przypadku płatników, którzy nie spełniają warunków?

Krystyna Michałek: Płatnicy, którzy nie spełniają warunków do wyliczenia im stopy procentowej składki przez ZUS, ustalają stopę procentową składki samodzielnie. Sposób jej określenia zależy od tego, czy płatnik podlega wpisowi do rejestru REGON oraz ilu ubezpieczonych zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego.

Dla płatników składek:

  • którzy podlegają wpisowi do rejestru REGON i zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych,
  • którzy nie podlegają wpisowi do rejestru REGON (tzn. bez znaczenia w przypadku tej grupy płatników jest liczba ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego),

obowiązuje stopa zryczałtowana (ustala się ją w wysokości 50% najwyższej stopy pro-centowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności). Począwszy od 1 kwietnia 2018 r. wartość tej stopy wynosi 1,67% (w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2018 r. stopa zryczałtowana wynosiła 1,8%).

Tym samym, płatnicy składek, którzy samodzielnie ustalają wysokość stopy procentowej tej składki, zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, powinni przed przekazaniem dokumentów rozliczeniowych za kwiecień 2018 r. zweryfikować wysokość stopy procentowej składki, ustalonej dla grupy działalności, do której należą
z uwagi na swój rodzaj przeważającej działalności wg PKD. Dotyczy to płatników, którzy nie przekazali informacji ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe, tj. za lata 2015 -2017

Szczegółowe zasady ustalania stopy procentowej składki oraz wartości stóp procentowych ustalonych dla poszczególnych grup działalności zawiera poradnik „Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe”. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowe składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. z 2018 r. poz. 502).

Skomentuj ten wpis!© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)