Serwis miejski – 27 listopada 2017r.

Autor: Kinga Sroczyńska / 27 listopada 2017 / Wiadomości

Serwis miejski – 27 listopada 2017r.

Zapraszamy do zapoznania się z dzisiejszym serwisem miejskim – 27 listopada 2017r.

Sesja Rady Miasta Włocławek

Dziś o godz. 9.00 w sali nr 4 ratusza przy Zielonym Rynku rozpoczną się obrady XXXVI sesji Rady Miasta Włocławek.

Przedmiotem obrad będą m.in. projekty uchwał w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Włocławek, określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek na lata 2017 – 2032”, uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

Radni zapoznają się również z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 oraz informacją na temat działalności spółek miejskich: Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Szczegółowy porządek obrad sesji dostępny jest TUTAJ 

 Ulica Papieżka będzie rozbudowana

Urząd Miasta rozstrzygnął przetarg, którego przedmiotem są roboty budowlane związane z rozbudową i budową nowych odcinków dróg gminnych.

Chodzi o ulicę Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego (odcinek o długości około 1660 m), ulicę Duninowską od skrzyżowania z istniejącym odcinkiem ul. Papieżka do skrzyżowania z projektowanym odcinkiem ul. Papieżka (odcinek o długości około 180 m) wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Papieżka z ul. Zielną oraz przebudową wlotu ul. Papieżka w Al. Kazimierza Wielkiego.

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyło konsorcjum firm: Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych – lider konsorcjum oraz członkowie: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych SA z Gostynina, Przedsiębiorstwo Budowlano Instalacyjne BUD-INSTAL Grażyna Marchlewska z Włocławka, Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe EL-MAR Marcin Wnukiewicz z Fabianek oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe LUX-DOM z Włocławka.

Cena oferty brutto najkorzystniejszej oferty wynosi 10.461.000,00 zł, z najkrótszym terminem realizacji zadania, tj. 31.01.2020 roku i najdłuższym terminem gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane wynoszącym 96 miesięcy.

Ruszyła VIII Edycja Lokalnego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

Dwuetapowy konkurs adresowany jest do uczniów. Etap I odbędzie się na szczeblu lokalnym, etap II – na szczeblu ogólnopolskim (eliminacje w Warszawie).

Celem Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu.

W tym roku, w związku z reformą edukacji, nastąpiła zmiana w kategoriach wiekowych. I Kategoria to „Ósemka Juniorzy” – uczniowie klas gimnazjalnych, tj. II i III klasa oraz uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej. II Kategoria to „Ósemki” – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Jak co roku, zaplanowano również kategorię „Ósemeczki” – są to uczniowie IV, V i VI klas szkół podstawowych. Osoby te biorą udział w konkursie tylko na poziomie lokalnym. Do konkursu mogą zgłaszać się również grupy.

Zgłoszenia należy składać do dnia 19 stycznia 2018r, w trzech opcjach:

– osobiście, czyli w budynku Urzędu Miasta Włocławek, w Wydziale Edukacji (budynek B, trzecie piętro, pokój 31).

– pocztą standardową na adres: „Urząd Miasta Włocławek – Wydział Edukacji – Zielony Rynek 11/13 87-800 Włocławek.

– pocztą elektroniczną na adres: edukacja@um.wloclawek.pl w tytule wpisując: „Konkurs Ośmiu Wspaniałych 2018”.

Integralnym warunkiem pozytywnej kwalifikacji kandydata jest nienaganna postawa w życiu codziennym (m.in. wysoka kultura osobista, brak nałogów). Postawą zasługującą na wyróżnienie jest odpowiedzialność, umiejętność współpracy z innymi, empatia, dyskrecja, życzliwość, skuteczność działania.

Więcej informacji na ten temat ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ 

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Urząd Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert, którego przedmiotem jest realizacja zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2018, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej.

Uprawnione do składania ofert są podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą tego rodzaju placówki na terenie miasta Włocławek.

Planowana maksymalna, łączna wysokość środków przewidzianych na realizację zadania w roku 2018 wyniesie 190 000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) zgodnie z projektem budżetu na rok 2018, przy czym zastrzega się możliwość zmniejszenia sum przyznanych środków publicznych na realizację zadania w przypadku zmian i ograniczeń wprowadzonych do uchwały budżetowej Gminy Miasto Włocławek.

Realizację zadań publicznych w formie wsparcia, Gmina Miasto Włocławek dofinansowuje nie więcej niż do 85% całkowitych kosztów zadania publicznego. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 15% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Oferty należy składać osobiście w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek, ul. Kościuszki 12 pok. 20, w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7.30 – 15.30, we wtorki w godzinach 7.30 – 17.00, w piątki w godzinach 7.30 – 14.00, lub nadesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), na ww. adres (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do 12 grudnia 2017 roku.

Szczegóły procedury są dostępne TUTAJ 

Spotkania edukacyjne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku zaprasza na spotkania edukacyjne poświęcone zagadnieniom wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Spotkania odbędą się: 29 listopada oraz 1, 4 i 6 grudnia w godz. 8.00-14.00 w sali konferencyjnej Garage Hotel przy ul. Toruńskiej 113.

Zaplanowano wykłady eksperckie oraz panel dyskusyjny.

Organizatorem cyklu jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dla Naszych Dzieci”.

Szczegółową informację na ten temat PRZECZYTACIE W TYM MIEJSCU 

Miasto-seniorom

W ramach realizacji Programu „Włocławska Karta Seniora”, od początku edycji wydano ponad 3 500 Kart. Seniorzy posiadający Kartę, korzystają nie tylko we Włocławku, ale w całej Polsce, z różnego rodzaju zniżek i ulg.

Wykaz ulg dla seniorów (partnerzy lokalni) jest dostępny TUTAJ 

Lista partnerów ogólnopolskich jest TUTAJ 

Warto dodać, że obecnie, wspólnie z Centrum Kultury Browar B. realizowany jest projekt pn. „Aktywność Włocławskich Seniorów”. Celem projektu m.in. jest zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie pasji i zainteresowań, jak również dbanie o własne zdrowie oraz kondycję i sprawność fizyczną poprzez różnego rodzaju zajęcia artystyczne, sportowe, rekreacyjne i taneczne. W projekcie udział bierze około 80 włocławskich seniorów.

 Biblioteka organizuje wystawę i kiermasz

 Tematem wydarzenia będą „Zimowe nastroje”.

Bibliotekarze zapraszają artystów do składania prac, które wezmą udział w wystawie i kiermaszu. Forma i technika prac jest dowolna – mogą to być obrazy olejne, akwarele, rysunek, grafika, fotografia, rzeźba, rękodzieło artystyczne.

Dzieła należy składać w Dziale Współpracy i Promocji MBP przy ul. Warszawskiej 11/13 w terminie do 8 grudnia. Udział w kiermaszu należy zgłaszać telefonicznie 54/231 55 50 lub osobiście.

 Otwarcie wystawy oraz kiermasz odbędą się 14 grudnia 2017 r.

 Browar B. zapowiada pierwszą imprezę w nowym roku

Będzie to koncert z udziałem orkiestry, solistów i tancerzy Narodowego Teatru, Opery i Baletu w Odessie. Koncert odbędzie się 2 stycznia o godz. 19.00.

W Browarze B. rozbrzmiewać będą największe światowe szlagiery, m.in. najpopularniejsze arie, duety, walce, polki i marsze. Podczas Noworocznej Gali Koncertowej zobaczymy najlepszych wykonawców: solistów, muzyków, tancerzy baletowych oraz chórzystów – łącznie ponad 50 osobowy skład artystyczny.

Warto dodać, że Narodowy Teatr Opery i Baletu to obecnie najstarszy teatr obwodu odeskiego Ukrainy. Jego siedzibą jest najbardziej rozpoznawalny budynek Odessy pochodzący z 1887 roku, zaliczany do najpiękniejszych i najlepszych teatrów operowych w Europie. Artyści na co dzień pracujący w teatrze to muzycy, soliści i tancerze prezentujący najwyższy poziom, biorący udział w projektach międzynarodowych, a także laureaci znaczących międzynarodowych konkursów wokalnych.

Gościnnie wystąpi znany klarnecista i dyrygent Wojtek Mrozek.

Pełna informacja na ten temat ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ 

LMK przygotowuje się do swoich setnych urodzin

Jubileusz 100-lecia istnienia Liceum Marii Konopnickiej we Włocławku odbędzie się w 2018 roku.

Wśród szkolnych przedsięwzięć zaplanowanych z tej okazji, znajdą się m.in.: konferencja naukowa : „Historia III LO im. Marii Konopnickiej we Włocławku”; wystawa zdjęć związanych z historią szkoły, jej wybitnymi nauczycielami i znanymi absolwentami; otwarcie sali im. Zofii Degen Ślósarskiej, pierwszej dyrektorki szkoły i odsłonięcie pamiątkowej tablicy, maraton jubileuszowy i koncert.

Będzie też Zjazd Absolwentów.

Więcej informacji na ten temat PRZECZYTACIE TUTAJ 

*źródło: Urząd Miasta Włocławek

Wpis: Kinga Aneta Sroczyńska- redaktor prowadząca ARTax Media Włocławka

© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)