- TREŚĆ REKLAMY -

Pomimo nawet największej troski, każdemu mogą przytrafić się zdarzenia losowe, które zniweczą włożony wysiłek.

Autor: Kinga Maślanka / 22 maja 2018 / Biznes

Pomimo nawet największej troski, każdemu mogą przytrafić się zdarzenia losowe, które zniweczą włożony wysiłek.

Każdy przedsiębiorca potwierdzi, że oprócz satysfakcji z tworzenia swojego biznesu  i śledzenia jak z każdym rokiem rośnie w siłę, wiąże się on z obawami i stresem. Angażując się w rozwój firmy – poszukując nowych klientów czy wprowadzając nowe produkty i usługi – możemy zwiększać szanse na sukces.

 

W dzisiejszym artykule  Pani Izabela Socha powie o ubezpieczeniach dla przedsiębiorców.

Kinga Maślanka: Bycie szefem nie jest łatwe. Czy przedsiębiorca powinien mieć wykupione odpowiednie ubezpieczenie? 

Izabela Socha: Pomimo nawet największej troski, każdemu mogą przytrafić się zdarzenia losowe, które zniweczą włożony wysiłek. Duże ryzyko jakie wiąże się z działalnością  można ograniczyć poprzez odpowiednie ubezpieczenia. Co do zasady ubezpieczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej są ubezpieczeniami dobrowolnymi.

Istnieją jednak grupy zawodowe, na które nałożono obowiązek  posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej tj.: adwokaci, radcy prawni, notariusze, doradcy podatkowi, rzeczoznawcy majątkowi, architekci, detektywi, osoby wykonujące świadczenia zdrowotne, osoby, które prowadzą biura rachunkowe, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomości, organizatorzy imprez masowych, organizatorzy turystyki, rzecznicy patentowi, inżynierowie budownictwa, ratownicy medyczni czy też brokerzy oraz agenci ubezpieczeniowi chcąc prowadzić praktykę w swoim zawodzie mają obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Czyli  grupy te chcąc wykonywać działalność zawodową muszą posiadać polisę OC.

Kinga Maślanka: Jeszcze jest jakaś grupa która „musi” posiadać ubezpieczenie?

Izabela Socha: Obowiązkowym ubezpieczeniem, które dotyczy firm jest też ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych  tak więc każdego przedsiębiorcę posiadającego pojazdy mechaniczne obciąża obowiązek zawarcia umów ubezpieczenia OC tych pojazdów.

Kinga Maślanka: Wymieniła Pani kilka grup zawodowych, które ubezpieczenie posiadać powinny – a co z przedsiębiorcami, którzy nie są z tych grup?

Izabela Socha: Przedsiębiorcy, którzy nie wykonują działalności zawodowej, o której była mowa wcześniej mimo braku takiego obowiązku mają również możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej , za szkody wyrządzone czynami niedozwolonymi lub wynikającymi z niewłaściwego wykonania umów, czy też za produkt -z tytułu szkód wyrządzonych wprowadzeniem wadliwego produktu do obrotu.

Kinga Maślanka: Jakie rodzaje ubezpieczeń są przygotowane właśnie dla osób prowadzących działalność

Izabela Socha: Jednym z nich jest ubezpieczenie OC pracodawcy czyli odpowiedzialności cywilnej pracodawcy. Ma na celu ochronę przedsiębiorcy przed negatywnymi skutkami finansowymi roszczeń zgłaszanych przez jego pracowników, na skutek szkód doznanych przez nich w wyniku wypadku przy pracy. Na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialność cywilnej pracodawcy zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do tego, że zapłaci odszkodowania za szkody będące następstwem wypadków przy pracy pracownikom wobec których odpowiedzialność ponosi pracodawca. Pracodawca zaś zobowiązuje się do zapłaty składki ubezpieczeniowej.

Kinga Maślanka: Ubezpieczenie od np. zdarzeń losowych –również jest takie dla przedsiębiorcy?

Izabela Socha: Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych należy do najbardziej popularnych ubezpieczeń majątkowych. Zapewnia ono ochronę majątku przedsiębiorstwa przed skutkami nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli ubezpieczającego zdarzeń losowych mogących powodować poważne straty finansowe. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu -na podstawie tytułu prawnego ubezpieczającego, które to mienie jest użytkowane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości.

Kinga Maślanka: Jakie przedmioty majątkowe mogą wchodzić w zakres tego ubezpieczenia?

Izabela Socha: Są to budynki, lokale oraz budowle. Środki trwałe, środki obrotowe, mienie przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi, nakłady inwestycyjne, mienie osobiste pracowników, wartości pieniężne.Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu, w wyniku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia wskutek nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli ubezpieczającego zdarzeń losowych.

Kinga Maślanka: Jakie to są zdarzenia?

Izabela Socha: Zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęte mogą być w zależności od zakresu ubezpieczenia  szkody spowodowane przez następujące zdarzenia: pożar, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu lądowego, huragan, deszcz nawalny, grad, trzęsienie ziemi, lawinę, zapadanie lub osuwania się ziemi, zalanie, ciężar śniegu lub lodu, dym, falę uderzeniową, pękanie rur, upadek drzew lub masztów, powódź.

Kinga Maślanka: Kolejny rodzaj ubezpieczenia to?

Izabela Socha: To ubezpieczenie utraty zysku- przeznaczone jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi posiadających zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Kinga Maślanka: Czy jest jakiś warunek zawarcia ubezpieczenia tego rodzaju?

Izabela Socha: Podstawowym warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia utraty zysku jest uprzednie zawarcie umowy ubezpieczenia mienia przedsiębiorstwa od pożaru i innych zdarzeń losowych lub ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, które to jest na ogół podstawowym ubezpieczeniem majątkowym przedsiębiorstwa. Ubezpieczenie utraty zysku bowiem jest jedynie uzupełnieniem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych lub ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest zysk brutto, który ubezpieczający osiągnąłby z tytułu wytwarzania produktów lub sprzedaży towarów i usług, gdyby prowadzona przez niego działalność gospodarcza nie została przerwana lub zakłócona na skutek.

Kinga Maślanka: Czy jest również ubezpieczenie dotyczące wiarygodności firmy ?

Izabela Socha: Tak i jest to gwarancja ubezpieczeniowa. To forma ubezpieczenia, która pozwala zwiększyć tak ważną w dzisiejszych czasach wiarygodność firmy w oczach jej kontrahentów i stabilność posiadanych środków pieniężnych.

Dzięki gwarancji ubezpieczeniowej firma ma możliwość potwierdzenia swojej wiarygodności wobec potencjalnych partnerów biznesowych, gdyż jej udzielenie zazwyczaj poprzedzone jest analizą sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Jednak nie zawsze musi się to łączyć z koniecznością przedstawiania ubezpieczycielowi pełnej dokumentacji księgowej.

Takim przykładem jest gwarancja wadium potrzebna do startu w przetargu publicznym lub konkursie ofert. Aby ją uzyskać nie trzeba przedstawiać żadnych zaświadczeń, podpisywać weksli czy przedkładać stosu dokumentów. Po złożeniu jednostronicowego oświadczenia przedsiębiorca prowadzący swoją działalność przez minimum dwa lata, może wyjść z agencji z dokumentem, w którym firma ubezpieczeniowa  zagwarantuje jego wiarygodność i zabezpieczy wadium np. do 50 000 zł. Dzięki temu można zatrzymać środki pieniężne przeznaczone na wadium w gotówce na rachunku firmy lub zakupić np. niezbędne materiały czy usługi. Taka gwarancja umożliwia również przedsiębiorcy start w większej liczbie przetargów i zwiększa jego szanse na zdobycie kolejnych zleceń. Korzystając z gwarancji ubezpieczeniowych zamiast bankowych zwiększamy również zdolność kredytową firmy. Banki bowiem traktują linię gwarancyjną (nawet niewykorzystywaną) jak zobowiązanie kredytowe. Jest to również instrument poprawiający płynność finansową przedsiębiorstwa, ponieważ gwarancją można zastąpić „zamrożenie” środków finansowych na rachunku zamawiającego.

Natomiast w przypadku, gdy przetarg zostanie już pozytywnie rozstrzygnięty, przedsiębiorca może – jako zabezpieczenie – złożyć gwarancję należytego wykonania kontraktu, właściwego usunięcia wad i usterek oraz zwrotu zaliczki. Dzięki takiej formie zabezpieczenia przedsiębiorca nie tylko nie musi angażować własnego kapitału, ale również zwiększa bezpieczeństwo finansowe związane z wykonywanym kontraktem. Dzięki gwarancji bowiem, zamawiający nie zatrzyma żadnych środków finansowych przedsiębiorcy.

Kinga Maślanka: Na zakończenie naszej rozmowy -proszę powiedzieć jedno z najbardziej popularnych ubezpieczeń „Grupowe ubezpieczenie na życie”. Co ono  daje?

Izabela Socha: To ubezpieczenie dla pracodawcy i jego pracowników zapewniające wsparcie  finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku, ochronę z tytułu zdarzeń medycznych -choroba, szpital, świadczenia z tytułu utraty bliskiej osoby. Ubezpieczenie może zawierać  również bogaty pakiet świadczeń opiekuńczych dla całej rodziny. Bardzo często dodatkowym bonusem refundowanym lub współfinansowanym przez pracodawcę jest  karta medyczna dla pracowników, która umożliwia szybki dostęp do wybranego specjalisty z zakresu ochrony zdrowia oraz bogaty pakiet badań lekarskich. Pakietowe ubezpieczenie dla firm daje dużo możliwości.

Kinga Maślanka: Jaka rada dla przedsiębiorców przed wyborem ubezpieczenia?

Izabela Socha: Zawsze przed wyborem ubezpieczenia należy zastanowić się jakie sytuacje mogą zagrażać jego firmie i na jaką kwotę powinniśmy ją ubezpieczyć- bo nawet firmy z tej samej branży mają różne potrzeby. Inne ubezpieczenie zaproponuję właścicielowi małego zakładu fryzjerskiego czy kosmetycznego, zatrudniającemu jedną lub dwie osoby, które świadczą też usługi w domu klienta, a inną sieci ekskluzywnych salonów w centrum dużego miasta posiadającego drogi sprzęt
i zatrudniającego 10 osób.

 

Skomentuj ten wpis!© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)