Modernizacja linii sortowniczej w RIPOK w Machnaczu i doposażenie PSZOK we Włocławku.

Autor: Kinga Maślanka / 10 maja 2019 / Wiadomości

Modernizacja linii sortowniczej w RIPOK w Machnaczu i doposażenie PSZOK we Włocławku.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Modernizacja linii sortowniczej w RIPOK w Machnaczu oraz doposażenie PSZOK we Włocławku”, który został dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania 2.2. „Gospodarka odpadami komunalnymi” oś priorytetowa II  „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Umowa na realizację zadania została podpisana 29 marca 2019 roku.

Jest to kluczowe przedsięwzięcie Spółki na lata 2019-2021 , związane z ochroną środowiska, ze zbieraniem, przetwarzaniem oraz racjonalnym zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Projekt realizowany będzie etapami do czerwca 2021 roku i będzie obejmować, w szczególności:

  1. Rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku sortowni.
  2. Dostawę i montaż urządzeń służących do doczyszczania odpadów surowcowych.
  3. Doposażenie i montaż urządzeń w zakresie przetwarzania odpadów zmieszanych.
  4. Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z utworzeniem punktu naprawy i wymiany rzeczy używanych.

Strategicznym elementem modernizacji RZUOK w Machnaczu jest rozbudowa i dosprzętowienie istniejącej linii sortowniczej. Unowocześniona, w pełni zautomatyzowana linia technologiczna do rozsortowywania odpadów komunalnych znacząco zwiększy odzysk surowców wtórnych, a dzięki temu zmniejszy się również ilość odpadów, które trafiają na składowisko. Zwiększenie pozyskania surowców przyczyni się natomiast do wzrostu poziomu recyklingu i wzrostu ekonomiki gospodarowania odpadami.

Zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, zapisaną w unijnej dyrektywie o odpadach, w pierwszej kolejności należy zapobiegać ich powstawaniu, a  te już wytworzone najlepiej ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi. Realizacji tego zakresu zadań posłuży, utworzenie punktu napraw i wymiany rzeczy używanych w PSZOK we Włocławku.

Wartość projektu: 31.711.860,00 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 18.006.476,18 PLN

Wartość dofinansowania: 15.305.504,75 zł.

Foto: Maciej Kowalczyk

Skomentuj ten wpis!© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)