Mieszkania chronione – pomoc osobom niesamodzielnym wejść w dorosłe życie.

Autor: Kinga Maślanka / 10 maja 2019 / Wiadomości

Mieszkania chronione – pomoc osobom niesamodzielnym wejść w dorosłe życie.

Osoby opuszczające pieczę zastępczą, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii oraz osoby niepełnosprawne i niesamodzielne – to dla nich zostaną przystosowane mieszkania chronione.

Ich przebudowa, remont i wyposażenie zostaną zrealizowane dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego.

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na przebudowę, remont, wyposażenie zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania chronione – treningowe i wspierane.

Mieszkanie treningowe jak sama nazwa to trening, czy też nauka samodzielnego funkcjonowania i przeznaczone one będą dla osób opuszczających pieczę zastępczą, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii oraz osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych. Z kolei mieszkania wspierane będą służyły osobom niepełnosprawnym i niesamodzielnym, które są przygotowywane do samodzielnego życia ale z dodatkowym wsparciem w zależności od potrzeb.

O środki może ubiegać się szereg podmiotów: jednostki samorządu terytorialnego (samodzielnie bądź w partnerstwie z innymi samorządami), samorządowe i państwowe jednostki organizacyjne, kościoły i związki wyznaniowe, a także organizacje samorządowe i przedsiębiorstwa.

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie to 9 035 975,60 zł, maksymalna wartość dofinansowania jednego projektu nie może stanowić więcej niż 1 500 000,00 zł. Nabór wniosków trwa od 31 maja do 17 czerwca,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest instrumentem realizacji polityki spójności Unii Europejskiej. Jego budżet składa się z dwóch komponentów – środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej na stronie mojregion.eu.

Skomentuj ten wpis!© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)