- TREŚĆ REKLAMY -

Masz zadłużenie w ZUS  i nie jesteś w stanie go spłacić? ZUS może Ci pomóc…

Autor: Kinga Maślanka / 13 czerwca 2018 / Biznes

Masz zadłużenie w ZUS  i nie jesteś w stanie go spłacić? ZUS może Ci pomóc…

Masz zadłużenie w ZUS  i nie jesteś w stanie go spłacić? ZUS może Ci pomóc, np. rozłożyć  na raty Twoje zobowiązania. W wyjątkowych przypadkach możesz starać się o umorzenie należności. Jeżeli ZUS się zgodzi, nie będziesz musiał spłacać długu.  

W dzisiejszym artykule rozmawiamy z panią Krystyną Michałek rzecznikiem regionalnym ZUS województwa kujawsko -pomorskiego.

Kinga Maślanka:Pani rzecznik kto może starać się o umorzenie swojego zadłużenia wobec ZUS?

Krystyna Michałek : Wniosek może złożyć m.in.płatnik składek oraz były płatnik składek (np. przedsiębiorca), osoba, na którą przeniesiono odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek (np. spadkobierca, wspólnik lub następca prawny), małżonek, który odpowiada z majątku wspólnego za zadłużenie współmałżonka, pełnomocnik dłużnika.

Kinga Maślanka: Jakie warunki trzeba spełnić?

Krystyna Michałek: Dług może być umorzony, jeżeli ZUS stwierdzi całkowitą nieściągalność należności lub uzna, że osoba starająca się o umorzenie jest w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej.

Kinga Maślanka: W jakich przypadkach zachodzi całkowita nieściągalność należności z tytułu składek?

Krystyna Michałek: Całkowita nieściągalność należności zachodzi, gdy dłużnik zmarł i nie pozostawił majątku, który pozwala na spłatę długu, ani nie ma spadkobierców lub innych następców prawnych, sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe, ponieważ nie ma majątku, który umożliwia przeprowadzenie takiego postępowania,dłużnik nie prowadzi już działalności gospodarczej i nie ma majątku, który pozwala na spłatę długu, oraz nie ma małżonka, wspólników lub następców prawnych,w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub w umorzonym postępowaniu upadłościowym nie uzyskano kwoty wystarczającej do tego, żeby uregulować należności,wysokość nieopłaconej składki nie przekracza kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (w 2016 r. jest to 11,60 zł). Naczelnik urzędu skarbowego lub komornik sądowy stwierdził, że nie ma majątku, z którego można prowadzić egzekucję,w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.

Kinga Maślanka : Wspomniała Pani również o trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej , kiedy możemy mówić o takich przypadkach ?

Krystyna Michałek : O trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej możemy mówić, gdy osoba udowodni , że po opłaceniu  należności składkowych nie mogłaby  zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych swoich  i rodziny. Poniosła straty materialne w wyniku klęski żywiołowej (lub innego nadzwyczajnego zdarzenia), które spowodowały, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić ją  możliwości dalszego prowadzenia działalności. Przewlekle choruje albo opiekuje się przewlekle chorym członkiem rodziny i dlatego nie może zarobić tyle, żeby opłacić należności.

Kinga Maślanka: Jak uzyskać umorzenie należności?

Krystyna Michałek : Należy złożyć wniosek  o umorzenie należności z tytułu składek, ale również należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje umorzenia, nie stanowi ustawowej przesłanki do zawieszenia postępowania egzekucyjnego, a także nie wstrzymuje naliczania odsetek za zwłokę w opłacaniu składek.

Kinga Maślanka: Co  w sytuacji , kiedy ZUS odmówi umorzenia należności?

Krystyna Michałek:  Jeżeli ZUS odmówi  umorzenia, należy  spłacić zadłużenie wraz z odsetkami za zwłokę- naliczonymi do dnia zapłaty włącznie.

 

  • .

 

Jeżeli ZUS odmówi Ci umorzenia, musisz spłacić zadłużenie wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi do dnia zapłaty włącznie.

Skomentuj ten wpis!© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)