27 listopada – XXXVI sesja Rady Miasta Włocławek.

Autor: Kinga Maślanka / 26 listopada 2017 / Wiadomości

27 listopada – XXXVI sesja Rady Miasta Włocławek.

Już w najbliższy poniedziałek w sali nr 4 Urzędu Miasta  odbędą się  kolejne obrady Rady Miasta Włocławek. 

 

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miasta Włocławek wygląda następująco:

1. Sprawy organizacyjne.

a/ otwarcie sesji

b/ stwierdzenie quorum

c/ przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji

d/ zmiany do porządku obrad XXXVI sesji

2.Informacja Prezydenta Miasta z działalności miasta w okresie międzysesyjnym.

3.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców osiedla „Krzywe Błota”.

4.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Fredry 16, 16 a, 14 i 12 we Włocławku.

5.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-1989.

6.Informacja na temat działalności spółek miejskich:

– Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.

– Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

7.Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Włocławek.

8.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

9.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

10.Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty albo rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny, przypadających Gminie Miasto Włocławek jak również jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

11.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek na lata 2017 – 2032”.

12.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego,  zawartego pomiędzy ulicą Prymasa Stefana Wyszyńskiego, ul. Rzeczną, Parkiem im. Henryka Sienkiewicza, ul. Stefana Okrzei, rzeką Wisłą oraz rzeką Zgłowiączką.

13.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.

14.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

15.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Włocławskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.

16.Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.

17.Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.

18.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta.

19.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

20.Informacje, oświadczenia i komunikaty.

21.Zamknięcie obrad.

 

Redaktor naczelna – Kinga Maślanka

© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)